Politiskās partijas KPV LV Alojas novada domes deputātu kandidātu

Vēlēšanu programma

Alojas novads apvieno unikālas un neatkārtojamas apdzīvotās vietas. Aloja, Staicele, Rozēni, Ungurpils, Puikule, Ozolmuiža, Vilzēni, Braslava un Vīķi sniedz ikvienam novada iedzīvotājam īpašu piederības sajūtu. Jāpiemin arī apdzīvotās vietas, kuras šobrīd rodamas vēstures grāmatās –  Vilzēnmuiža, Klāmaņi, Ūciems, Rēciems, Smilgas, Nikšas, Stābeģi, Karogi, Mārciemi, Puršēni, Puikules stacija, Buiva.

Mēs, politiskās partijas KPV LV Alojas novada domes deputātu kandidāti, apliecinām, ka pašvaldības līdzekļi tiks izlietoti tikai un vienīgi kopējās labklājības celšanai, lai vairotu iedzīvotāju skaitu novadā, izveidotu to par iemīļotu vietu kur dzīvot, justies droši, strādāt, nodarboties ar uzņēmējdarbību, veidot ģimeni un audzināt bērnus!

Pašvaldības nekustāmie īpašumi tiks apsaimniekoti tā kā pienāktos rūpīgam īpašniekam. Domes lēmumus pieņemsim ar skatu nākotnē un atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Apzinoties atbildību pret ikvienu Alojas novada iedzīvotāju, mēs apsolām paveikt sekojošo:

Pārvaldē

 1. līdz 2018.gada decembrim izveidosim novada pārvaldi, kurā strādās atbilstošās nozares speciālisti, un kura būs iedzīvotājiem pieejama;
 2. skaidri noteiksim lēmējvaras (deputātu) un izpildvaras (domes darbinieku) pienākumus un tiesības;
 3. novada budžetu sastādīsim, plānojot tā darbību vismaz trim gadiem, kura pamatā būs sabiedrības interesēm atbilstošs novada attīstības plāns;
 4. atbalstīsim domes speciālistu un darbinieku mācības, zināšanu pilnveidošanu un kvalifikācijas celšanu;
 5. iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus, senioru un jauniešu organizācijas domes lēmumu pieņemšanā, lai panāktu vislabāko rezultātu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam;
 6. izveidosim izbraukuma klientu apkalpošanas centru, kas tuvinās pašvaldību ikvienam iedzīvotājam pat attālākajās novada vietās;
 7. pašvaldības iestāžu sadarbība kļūs par ikdienu, piemēram, ieviesīsim vienu vienotu telefona numuru saziņai ar pašvaldību;
 8. piesaistīsim ekspertus, būvējot vai atjaunojot pašvaldības īpašumus, lai nepieļautu, ka nelietderīgi tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda,kā arī  objekti nav pilnvērtīgi izmantojami.

Izglītībā un kultūrā

 1. līdz 2018.gada decembrim Staicelē un Puikulē, izveidosim jaunas un mūsdienīgas pirmsskolas izglītības iestāžu telpas;
 2. līdz 2018.gada decembrim izstrādāsim reālu un iedzīvotāju prasībām atbilstošu izglītības attīstības plānu, kas balstīts uz bēnu vecāku un bērnu interesēm;
 3. atbalstīsim visu izglītības iestāžu modernizāciju, īpaši pievēršot uzmanību ikdienas dzīvei nepieciešamo zināšanu apguvei;
 4. veicināsim mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanu un jaunu speciālistu piesaisti novada izglītības iestādēm;
 5. līdz 2018.gada decembrim Braslavas bibliotēka iegūs atjaunotas telpas;
 6. atbalstīsim jaunu zināšanu un iemaņu apguvi jaunajām ģimenēm un bērniem no dzimšanas brīža;
 7. izstrādāsim un uzsāksim ieviest reālu plānu kultūras attīstībai novadā, ņemot vērā katras vietas unikālo vēsturi un mantojumu;
 8. atbalstīsim speciālistu un iedzīvotāju ierosinājumus kultūras dzīves dažādošanai;
 9. veicināsim dažādu iedzīvotāju vecuma grupu iesaistīšanos novada kultūras dzīvē.

Uzņēmējdarbībā

 1. lai piesaistītu vietējo kapitālu, līdz 2019.gada decembrim izveidosim krājaizdevumu sabiedrību;
 2. līdz 2018.gada decembrim sagatavosim novadā pieejamo attīstības iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli pieejama jebkuram interesentam;
 3. aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus ārējo tirgu apgūšanā;
 4. atbalstīsim ikviena novada uzņēmēja iniciatīvu, kā arī rūpēsimies par uzņēmējiem pievilcīgas vides un infrastruktūras izveidošanu;
 5. līdz 2018.gada decembrim sadarbībā ar tuvākajām lielajām pilsētām un uzņēmējiem, izveidosim iedzīvotājiem izdevīgu pasažieru pārvadājumu sistēmu;
 6. izveidosim reālu uzņēmēju un novada domes sadarbības padomi;
 7. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām organizēsim kursus, lai novada esošie un topošie uzņēmēji spētu piedāvāt savus produktus un pakalpojumus, kas atbilstu normatīvi tiesisko aktu un tirgus prasībām;
 8. ierīkosim Alojas tirgu patērētajiem un tirgotajiem izdevīgā vietā, kā arī izveidosim atbilstošas tirdzniecības platības Ungurpilī un Rozēnos.

Tūrismā

 1. atbalstīsim Zaļā veloceliņa izbūvi pa dzelzceļa līnijām un apkārtējās infrastruktūras attīstību;
 2. līdz 2020.gada decembrim sadarbībā ar uzņēmējiem, izveidosim tūristu prasībām atbilstošu naktsmāju un atpūtas vietu tīklu;
 3. Salacas krastos izveidosim vietas tūristu atpūtai un aprīkojuma apkalpošanai;
 4. līdz 2019. gada decembrim sagatavosim novada tūrisma objektu apkopojumu, kurā iekļausim arī netradicionālā tūrisma objektus.

Sporta aktivitātēs, veselībā, sociālajā aprūpē

 1. Staicelē, līdz 2018.gada beigām, izveidosim Jauniešu centru;
 2. sniegsim atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem komandu un individuālajiem sporta veidiem;
 3. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem izstrādāsim reālu rīcības plānu iedzīvotāju pārdomātai brīvā laika pavadīšanai un atpūtas organizēšanai;
 4. attīstīsim novada sociālo pakalpojumu sniedzējus, piemēram, veicinot Vīķu muižas atjaunošanu sociālo pakalpojumu sniegšanā;
 5. ieviesīsim jaunus sociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī kvalitatīvi uzlabosim pašreizējos.

Drošībā

 1. līdz 2018.gadam izveidosim rīcībspējīgu pašvaldības policiju;
 2. lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības nepātrauktu ievērošanu, ierīkosim sabiedriskajās vietās videonovērošanu;
 3. diennakts tumšajās stundās nodrošināsim nepārtrauktu pilsētu un ciemu apgaismojumu;
 4.  realizēsim satiksmes drošības plānu, kas paredz ielu un ceļu marķēšanu kā arī ceļa zīmju un apzīmējumu izvietošanu;
 5. veidosim ciešāku sadarbību ar VUGD, piemēram, atbalstot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību.

Komunālajā saimniecībā

 1. līdz 2017.gada beigām, sadarbībā ar SIA “Alojas Saimniekserviss”, sagatavosim pamatotus komunālo pakalpojumu tarifus;
 2. sistemātiski veiksim pašvaldības dzīvokļu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, paredzot gan kosmētiskos remontus, gan iekšējo sistēmu uzlabošanu;
 3. atbalstīsim iedzīvotāju īpašumu pieslēgšanu ūdens un kanalizācijas sistēmām, kur tas ir pieejams;
 4. piesaistīsim finansējumu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai visā novadā;
 5. modernizēsim ūdens un kanalizācijas sistēmu visā novadā, bet kā prioritāti izvirzot Staiceli;
 6. turpināsim tranzītceļa un pilsētas ielu atjaunošanu.

Vide

 1. pilsētvidi plānosim un veidosim tā, lai nesagrautu kultūrvēsturiskās vietas, bet gan padarīt tās estētiskas un lietojamas praktiski;
 2. atbalstīsim bioloģiskās un ekoloģiskās saimniekošanas veidus;
 3. rūpēsimies par atkritumu apsaimniekošanu un apkārtējās vides tīrību;
 4. veicināsim vides zinību apguvi.

Ārējā sadarbība

 1. ar tuvākajiem novadiem veidosim kopīgus projektus;
 2. aizstāvēsim Alojas novada sabiedrības intereses valsts institūcijās;
 3. atbalstīsim noslēgtajos starpnovadu un starpvalstu līgumos paredzētās aktivitātes;
 4. izmantosim visas iespējas popularizēt novadu kā drošu un uzticamu partneri;
 5. meklēsim jaunas sadarbības iespējas, lai piesaistītu novadam jaunus iedzīvotājus.

 

Mēs, politiskās partijas KPV LV Alojas novada domes deputātu kandidāti, apsolām rūpēties par Alojas novada vienmērīgu attīstību, par sabiedrības līdzekļu caurspīdīgu un saimniecisku izlietošanu.

Mēs uzskatām, ka vienlīdz nozīmīgs ir ikviens novada iedzīvotājs!