“Pildi pienākumus, Dome”

Politiskās partijas “KPV LV” prioritātes:

Tava NAUDA

Pašvaldībai ir pienākums kontrolēt un samazināt regulāros maksājumus, kurus ikdienā jāveic nodokļu maksātājiem.

Tava DROŠĪBA

Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par tiem, kuri paši par sevi rūpēties nevar. Pašvaldībai ir jābūt taupīgai, kā arī ietaupītie līdzekļi jāiegulda cilvēku labklājības pieaugumam, nevis attīstības projektos.

Tava INFORMĀCIJA

Pašvaldībai ir pienākums sniegt pilnu un saprotamu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldībai ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var bez starpniekiem saprast pašvaldības ieņēmumus, izdevumus un tās darbu.

Tava NĀKOTNE

Pašvaldībai ir pienākums rūpīgi plānot ilgtermiņa attīstību, un iesaistīt lēmumu pieņemšanā nodokļu maksātājus. Plānošana ir jāpadara vienkārša un saprotama.

Pašreizējā Carnikavas novada vadība ir pierādījusi, ka tā nav spējīga pildīt savus pienākumus. Regulāro maksājumu nekontrolēts pieaugums ir kļuvis par nepanesamu slogu nodokļu maksātājiem. Tiek plānoti izšķērdīgi megaprojekti, bet trūkst līdzekļu sociālās spriedzes mazināšanai, maznodrošināto un sociāli atstumto atbalstam. Nodokļu maksātājiem nav informācijas par pakalpojumu patiesajām izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldības attīstība ir haotiska un pretrunīga.

Taču politiskā elite izmanto administratīvos resursus, lai gūtu kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem, kas publiskajā telpā neielaiž jaunas idejas un cilvēkus. Politiskā partija “KPV LV” vēlētājiem piedāvā izvēli, aicina nomainīt veco politiķu paaudzi un balsot par saimnieciskiem un atbildīgiem cilvēkiem politikā.

Mums kopā ir sistemātiski jāveido Carnikavas novada ekonomika un tūrisms tā, lai ar inovācijām un produktivitāti varētu radīt labi apmaksātas darba vietas. Vienlaicīgi, mums kopā ir jāsamazina regulāro maksājumu slogs, lai izveidotu taisnīgu enerģētikas un mājokļu politiku. Jāmaina prioritātes – cilvēks ir svarīgāks par attīstības projektiem. Drošas vides veidošana nav iespējama bez līdzekļu pārdales par labu cilvēkiem – zemo algu palielināšanai, pabalstiem un pakalpojumiem. Līdz ar to ir jāvienkāršo attīstības plānošana, kurā šobrīd ir nelietderīga funkciju pārklāšanās. Nodokļu maksātājiem jāsniedz pilna un skaidra informācija par pakalpojumiem un to patiesajām izmaksām, par normatīvajām prasībām, iespējām un vajadzībām.

 

Tava NAUDA

Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā veidojas regulāro maksājumu tarifi, piemēram,  NĪN, ēku apsaimniekošanai, ūdensapgādei, atkritumu apsaimniekošanai, komunālajiem maksājumiem, kā arī sabiedriskajam transportam. Šobrīd nav izprotama regulāro masājumu paaugstināšanas iemesli, kā arī netiek skaidrots, kā tiek izmantoti iegūtie līdzekļi, un kas tiek darīts, lai maksājumi samazinātos.

Tāpēc mēs izveidosim regulāro maksājumu izvērtēšanas sistēmu:

Katru gadu budžeta veidošanas procesā iekļausim nodokļu maksātāju organizāciju līdzdalībai atvērtu regulāro maksājumu analīzes ciklu, kura ietvaros tiks pārskatīti regulāro maksājumu tarifi, dažādu atļauju maksas un soda naudu apmēri. Tarifu izvērtēšanai noteiksim sekojošus kritērijus:

 • Tiem ir jābūt saprātīgiem, lai iedzīvotāji būtu spējīgi tos samaksāt;
 • Tiem ir jābūt samērīgiem un pakāpeniskiem, lai katrs iedzīvotājs var saņemt minimālo pakalpojumu apjomu lētāk vai bez maksas, bet pakalpojumu tarifi būtiski pieaugs tiem, kas tos lieto vairāk. Pieaugošās tarifu cenas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu lētākus pakalpojumus iedzīvotājiem, kam tie nepieciešami izdzīvošanai;
 • Tiem var piemērot atlaides, saskaņā ar definētu pašvaldības politiku par regulārajiem maksājumiem gadījumos, kad iedzīvotāju maksātspēja ir kritiski zema;
 • Tiem ir jābūt taisnīgiem attiecībā uz pašvaldības budžetu, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu ilgtspēju, gan attiecībā uz darbinieku atalgojumu, gan infrastruktūras uzturēšanu.

 Veidosim uzkrājumu fondu tarifu regulācijas stabilitātes nodrošināšanai.

 Tava DROŠĪBA

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt taupības pasākumu ieviešanu, lai no ietaupījumiem iegūtu papildus līdzekļus sociālo pakalpojumu apjoma palielināšanai, sociālās spriedzes samazināšanai, kā arī atbalsta programmu veidošanai maznodrošināto un sociāli nelabvēlīgo grupu atbalstam.

Tāpēc mēs ieviesīsim taupības pasākumus:

 • Mainīsim nodokļu naudas izlietojuma prioritātes. Sistemātiski izvērtēsim attīstības projektu lietderību un efektivitāti, lai rastu iespējas novirzīt budžeta līdzekļus sociālo jautājumu risināšanai.
 • Ieviesīsim pašvaldību uzņēmumu kontroles sistēmu saskaņā ar Eiropas komisijas rekomendācijām par publiskās-publiskās sadarbības vadlīnijām.

Proti: pašvaldībai ir jānodrošina tieša kontrole pār pašvaldības uzņēmumu, līdzīgi kā pār pašvaldības departamentu, un tai ir jāpatur noteicošā ietekme par stratēģisko lēmumu pieņemšanu kontrolētajā uzņēmumā.

Kontrolētajam uzņēmumam jāsniedz vismaz 80% no saviem pakalpojumiem pašvaldībai, tas nevar konkurēt ar privātajiem uzņēmumiem tirgū.

Pašvaldības uzņēmums nedrīkst piesaistīt privātos akcionārus, izņemot gadījumus, ja tiek specifiski definētas privātā partnera tiesības, kas nepieļauj dominējošu ietekmi.

 • Lai atbalstītu inovatīvas, zaļas un iekļaujošas ekonomikas veidošanu, ieviesīsim EU2020 attīstības stratēģijas labo praksi pašvaldību iepirkumos.

Proti: Iesaistīsim profesionālās asociācijas iepirkumu nolikumu veidošanā, lai iepirkumi varētu tikt profesionāli sagatavoti;

Veidosim centralizētu iepirkumu sistēmu pašvaldību aģentūrās un iestādēs, lai pieprasījums varētu tikt apkopots un tā apjoms palielināts;

Korupcijas novēršanai izveidosim procesu, kura ietvaros par iepirkumiem būs jāveido sākotnējās konsultācijas ar profesionālajām asociācijām. Tiks definēti nosacījumi, uz kuru pamata atsevišķām kompānijām varēs noteikt aizliegumu piedalīties iepirkumā. Definēsim interešu konfliktu un ieviesīsim pašdeklarēšanās formātu pretendentiem. Visbeidzot, izstrādāsim noteikumus, kas pēc līguma noslēgšanas liedz modificēt noteikumus veidā, kas izmaina līgumu ekonomisko balansu;

Iepirkumos atcelsim zemākās cenas nosacījumu, kā vienīgo kritēriju. Iepirkumu vērtējumu papildināsim ar ekoloģiskajiem, sociālajiem, inovāciju un partnerības nosacījumiem.

 • Lai novērstu atbildības sadrumstalotību un nesaimnieciskumu, ieviesīsim pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmu.

Proti, tiks veikts funkciju audits pašvaldības aģentūrā Carnikavas komunālserviss, kā arī finanšu vadības un attīstības un plānošanas nodaļās.

Integrējot pilsētvides attīstības, finansiālās plānošanas un vienotas pašvaldības nekustamā īpašumu resursu uzskaites apsvērumus, tiks izveidota vienota pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģija.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģiju tiks pārskatīti jautājumi par attīstības projektiem, jaunu ēku vai zemes iegādi, esošo ēku pārbūvi un apsaimniekošanu, ēku pielietojuma izmaiņām vai pārdošanu.

Tāpēc mēs palielināsim izdevumus veidojot jaunas programmas sociāli jūtīgās jomās:

 • Sociāli neaizsargātu iedzīvotāju vajadzībām. Cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem un sociāli neaizsargātām grupām jāsaņem iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi;
 • Izveidosim kvotu sistēmu pašvaldības aģentūrām un iestādēm par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu;
 • Atbalsts daudzbērnu ģimenēm;
 • Nodrošināsim neatliekamās medicīnas pakalpojuma pieejamību novadā;
 • Izveidosim publiskās – privātās partnerību sistēmu veco cilvēku aprūpē.

Tāpēc mēs palielināsim izdevumus labklājībai, izglītībai un brīvā laika izmantošanai, kā piemēram:

 • Radīsim mūsu jauniešiem maksimāli daudz iespējas sevis pilnveidošanai un savu talantu attīstībai. Ņemot vērā to, ka mūsu pašvaldības teritorijā nav izteikti lielu ražošanas uzņēmumu, mūsu pievienotā vērtība ir mūsu jaunatne – izglītota un talantīga ar savām inovatīvām idejām, un pagaidām vēl nevienam nezināmiem talantiem;
 • Sniegsim atbalstu skolām un interešu grupām sporta inventāra iegādei;
 • Finansiāli atbalstīsim tautas sportu;
 • Atbalstīsim atpūtas uz ūdens aktivitāšu centru attīstību Lilastē, Carnikavā, Gaujas upē un Dzirnezerā;
 • Atbalstīsim videi draudzīgas dažāda garuma dabas taku izveidi Piejūras dabas parka teritorijā, kas nav kāpu zonā, kuras savienotu jūru, Ummja ezeru, Dzirnezeru un Garezeru. Dabas taku atsevišķos posmos izbūvējot videi draudzīgas piknika vietas;
 • Nodrošināsim ar velosipēdu un gājēju ceļiem arī Gaujas labā krasta ciematus, turpmāk attīstot novadu līdzsvaroti;
 • Izvirzīsim par mūsu prioritāti to, ka novada iedzīvotājiem ir tiesības par savu naudu pieprasīt vidi, kurā katrs var īstenot savus mērķus mācoties, strādājot, kā arī katrs iedzīvotājs var justies aizsargāts un saņemt kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus. Pašvaldībai ir jāsniedz vai jāizveido jauni pakalpojumi, ja iedzīvotāji uzskata šādus pakalpojumus par būtiskiem;
 • Nodrošināsim novada tūrisma attīstību tikai ar pareizi izveidotas un pārdomātas infrastruktūras palīdzību;
 • Sakārtosim pašvaldībai piederošu ceļu tīklu, novada dārzkopības kooperatīvo sabiedrību teritorijās. Tā būs mūsu prioritāte. Pašvaldībai turpmāk ir jānodrošina šo ceļu uzturēšana, kas nav darīts gadiem;
 • Pieprasīsim palielināt Valdības finansējumu vietējās nozīmes valsts ceļiem, kuru uzturēšanu ir pārņēmusi pašvaldība;
 • Radīsim iespēju attīstīt nelielu, slēgtu vissezonas tirdzniecības paviljonu celtniecību visos novada lielākajos apdzīvotajos ciemos, lai sekmētu Carnikavas novada iedzīvotāju pašpatēriņu un vietējo lauksaimnieku, amatnieku un zivsaimniecību attīstību, kā novada tradicionālās nozares.
 • Izveidosim bezmaksas auto stāvvietas tiem, kas iegādājās vilciena biļetes Carnikavā, Garupē, Gaujā, Kalngalē un Lilastē;
 • Radīsim pārdomātas pelnošas autostāvvietas novada viesiem un iespējas radīt uzņēmējiem pelnošu infrastruktūru ap tām, nevis sodīsim atpūtniekus vasaras sezonā, kā tas ir šobrīd.

Tava INFORMĀCIJA

Nodokļu maksātājam ir tiesības bez starpniekiem saprast un saņemt pilnu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem.

Tāpēc mēs pakāpeniski mainīsim budžeta veidošanas principus:

Izveidosim budžeta vērtēšanas sistēmu, kurā pieprasīsim papildus informāciju atsevišķu budžeta pozīciju analīzei. Papildus (1) gadskārtējiem finanšu datiem tiks vērtēti arī (2) operatīvie dati, stratēģiskie un taktiskie mērķi, (3) to izpildes novērtējums, (4) izdevumu efektivitātes un lietderības analīze, (5) statistiskā informācija, kā arī (6) neatkarīgs nevalstisko vai privātā sektora organizāciju novērtējums.   Definēsim izmērāmus mērķus, kas nepieciešams, lai (1) vērtētu lēmumus par budžeta līdzekļu pārdalīšanu, (2) iestādes vadības rīcību, plānojot un formulējot budžeta vajadzības, nosakot mērķus un vērtējot darbinieku darbu, kā arī (3) palielinot informācijas pieejamību, atklātību un caurspīdību.

Tāpēc mēs publiskosim informāciju un izvērtēsim:

 • Esošo novada politiku, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Nodoklis nevar būt ar īpašumu konfiscējošu raksturu;
 • Iesaistot sabiedrību ar izšķirošu lomu, lielu vai dārgu infrastruktūras objektu būvniecības nepieciešamību (piemēram “Karlsona parks” Garciemā, Pētniecības un uzņēmējdarbības centra izveide Mežgarciemā, u.c.). Līdz pat esošo objektu attīstīšanas tālākai apturēšanai.
 • Pašvaldības un tās aģentūras Carnikavas komunālserviss iepirkumus;
 • Pašvaldības iestāžu amatpersonu un vadošo darbinieku rīcību, kompetenci;
 • Pašvaldības pakļautībā esošo struktūrvienību vadošo darbinieku atalgojumu;
 • Finanšu līdzekļu izlietošanu, lai nodokļu maksātājiem būtu saprotams un skaidrs, kur un kā tiek tērēta viņu nauda no kopējā budžeta;
 • Pašvaldības finanšu plūsmu, lai novads nedzīvotu pāri saviem līdzekļiem, aizņemoties naudu uz procentiem no Valsts kases, kā tas ir šobrīd;
 • Vides aizsardzības jomu, lai neļautu Piejūras dabas parkā būvēt nepārdomātas būves, nevērtējot to ietekmi uz vidi;
 • Esošās pašvaldību sporta infrastruktūras pieejamību.

 Tāpēc mēs vienkāršosim procesus un sagatavosim aprakstus dažādu licenču un atļauju iegūšanai, kā piemēram:

 • atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai un citiem uzņēmējdarbības veidiem;
 • atļaujas saņemšana par reklāmas vai izkārtņu izvietošanai;
 • maznodrošinātās un trūcīgas personas statusa iegūšanai;
 • publisko pasākumu saskaņošanai;
 • nēģu zvejas atļauju saņemšanai.

Tava NĀKOTNE

Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties savas pilsētas un vides attīstības plānošanā.

Tāpēc mēs izveidosim un īstenosim sabiedrības iesaistes stratēģiju:

Sabiedrības iesaiste ir atklāts process, kura ietvaros ļoti plašam nodokļu maksātāju un dažādu organizāciju lokam tiek dota iespēja savlaicīgi saņemt pilnu plānošanas informāciju, piedalīties tās apspriešanā un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Sabiedrības iesaistes stratēģija noteiks pašvaldības rīcību (1) dažādos veidos informējot sabiedrību – sociālajos tīklos, ar masu mediju starpniecību, ar resursu centriem, ar līdzdalības programmām. Stratēģija (2) sniegs informāciju par publisko apspriešanu un uzklausīšanu laika grafikiem, to plānošanu un izziņošanu. Tā definēs (3) dažādas inovatīvas sabiedrības iesaistes metodes, kurās fokusa grupu ietvaros sabiedrības pārstāvji varēs diskutēt par attīstības plāniem jau to veidošanas stadijā. (4) Tā skaidros arī pašvaldības nostāju dažādu grupu konfliktu risināšanai.

 Tāpēc pēc saprātīgām konsultācijām ar sabiedrību mēs sistemātiski pārskatīsim attīstības plānus dažādās jomās, kā piemēram:

 • Jaunatnes pašiniciatīvu atbalstam, lai veicinātu brīvā laika organizēšanu jauniešiem;
 • Pārejai uz kompetenču izglītību Carnikavas pamatskolās;
 • Mūžizglītības atbalstam;
 • Pašvaldības piemaksu kārtībai pedagogiem;
 • Pašvaldības stratēģijai bērnudārzu un skolu pieejamības jautājumā;
 • Pašvaldības personāla un atalgojuma politiku, kuram visos līmeņos ir jābūt objektīvi novērtētam, bet ne pārvērtētam. Pašvaldības darbinieku nekompetence nav jākompensē ar nepamatotu ārpakalpojumu iepirkšanu;
 • Bijušo industriālo, militāro zonu un degradēto teritoriju izmantošanas politiku;
 • Sabiedriskā transporta attīstības plānošanu, tās saskaņošanu ar vilcienu grafikiem.