Politiskās partijas “KPV LV” programma pašvaldību vēlēšanām Garkalnes novads 2017. gads

“Pildi pienākumus, Dome”

Politiskās partijas “KPV LV” prioritātes:

Tava NAUDA

Pašvaldībai ir pienākums maksimāli efektīvi izmantot novada iedzīvotāju nodokļos saņemto naudu. Sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt kvalitatīviem un par iespējami zemāko cenu.

Tava DROŠĪBA

Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par novada iedzīvotājiem. Par visiem: bērniem, strādājošiem,  pensionāriem un jauniešiem. Pašvaldībai pieejamie līdzekļi ir jāiegulda novada iedzīvotāju labklājības pieaugumā un infrastruktūras uzlabošanā.

Tava INFORMĀCIJA

Pašvaldībai ir pienākums sniegt pilnu un saprotamu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldībai ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var skaidri un nepārprotami saprast pašvaldības ieņēmumus, izdevumus un tās darbu.

Tava NĀKOTNE

Pašvaldībai ir pienākums rūpīgi plānot ilgtermiņa attīstību un iesaistīt lēmumu pieņemšanā novada iedzīvotājus. Plānošana ir jāpadara vienkārša un katram saprotama.

Pašreizējā Garkalnes novada vadība ir pierādījusi, ka tā nav spējīga ar pilnu atdevi un saimnieciski pildīt savus pienākumus. Pašvaldības budžeta sadalījums nav optimāls un tā vietā, lai īstenotu aktivitātes, kas atbilst novada vairākuma iedzīvotāju interesēm, nauda tiek novirzīta dažādām citām lietām.

Novada nodokļu maksātājiem nav informācijas par pakalpojumu patiesajām izmaksām un par infrastruktūras attīstības izmaksām dažādās novada apdzīvotās vietās. Garkalnes novadā ir 14 ciemi, bet ciemu  iedzīvotāju vajadzības nav vienādas. Pašreiz pašvaldības attīstība ir haotiska un brīžiem pretrunīga, neņemot vērā iedzīvotāju vairākuma intereses un aktualitātes.

Politiskā partija “KPV LV” vēlētājiem piedāvā izvēli, aicina nomainīt veco politiķu paaudzi un balsot par atbildīgiem novada cilvēkiem. Mums kopā ir jāmaina prioritātes – cilvēks ir svarīgāks par vēlmi nopelnīt. Drošas vides veidošana nav iespējama bez līdzekļu pārdales par labu cilvēkiem – pieejamiem un savlaicīgiem pakalpojumiem, atbalstu sociālajā jomā, kā arī ar sakārtotu infrastruktūru katrā ciemā.

Tava NAUDA

Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā un kādiem mērķiem tiek izlietota novada nodokļu maksātāju nauda. Šobrīd nav zināms, kāpēc pakalpojumi sadārdzinās, kā tiek izmantoti iegūtie līdzekļi un kas tieši tiek darīts, lai ar pašvaldība izmatotu pieejamos līdzekļus pēc iespējas optimālāk un atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.

Tāpēc mēs:

 1. Izvirzīsim par mūsu prioritāti to, ka novada iedzīvotājiem ir tiesības par savu naudu pieprasīt vidi, kurā katrs var īstenot savus mērķus mācoties, strādājot, kā arī katrs iedzīvotājs var justies aizsargāts, saņemot kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus. Pašvaldībai ir jāsniedz vai jāizveido jauni pakalpojumi, ja iedzīvotāji uzskata šādus pakalpojumus par būtiskiem. Iedzīvotājiem ir jāzina un jākontrolē, kā tiek izlietota viņu pašu – nodokļu maksātāju nauda.
 2. Ieviesīsim atvērtu komunālo maksājumu aprēķina sistēmu, lai katram novada iedzīvotājam būtu skaidrs, kā veidojas tarifi.
 3. Atbalstīsim bērnu un jauniešu izglītības, kultūras un sporta aktivitāšu veicināšanu. Mūsu pievienotā vērtība ir mūsu jaunatne – izglītota un talantīga ar savām inovatīvām idejām un pagaidām vēl nevienam nezināmiem talantiem. Tāpēc radīsim mūsu jauniešiem maksimāli daudz iespējas sevis pilnveidošanai un savu talantu attīstīšanai.
 4. Palīdzēsim tiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un sociāli neaizsargātām grupām jāsaņem iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
 5. Nodrošināsim, ka visi pašvaldības un pašvaldības uzņēmumu iepirkumi būs publiski pieejami. Lai veicinātu saimniecisko izdevīgumu, par paredzamajiem iepirkumiem informēsim profesionālās asociācijas, tādejādi paplašinot dalībnieku skaitu un konkurenci. Iepirkumus izsludināsim e-vidē.
 6. Nodrošināsim, lai pašvaldībā tiktu veikts audits par finanšu līdzekļu izlietojuma pamatotību.
 7. Pašvaldības pakļautībā esošo struktūrvienību vadošo darbinieku atalgojumam visos līmeņos ir jābūt objektīvi novērtētam, bet ne pārvērtētam. Neļausim pašvaldības darbinieku nekompetenci kompensēt ar nepamatotu ārpakalpojumu iepirkšanu.
 8. Mēs panāksim, ka visu pašvaldības darbinieku un deputātu vidū tiks iedibināta norma, ka nepastāv pašvaldības vai valsts nauda, bet pastāv tikai un vienīgi novada nodokļu maksātāju nauda, par kuras saimniecisku izlietojumu katrs pašvaldības darbinieks ir atbildīgs.

Tava DROŠĪBA

Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par novada iedzīvotājiem. Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pašvaldībai gādīgu un saimniecisku attieksmi, lai no ietaupījumiem iegūtu papildus līdzekļus sociālo pakalpojumu apjoma palielināšanai un infrastruktūras, t.sk ceļu un ielu segumu uzlabošanai, kā arī to apgaismojumam. Pašvaldības policijai ir jāpilda savas funkcijas pēc būtības, jo tas nav birokrātisks represīvais aparāts, kas tikai izraksta sodus un strādā no plkst.9.00 līdz 17.00.

Tāpēc mēs:

 1. Pārskatīsim pašvaldības budžetu, lai atteiktos no visām nepamatotām izmaksām, novirzot ietaupīto naudu ceļu un ielu segumu uzlabošanai, kā arī to apgaismojumam.
 2. Sakārtosim pašvaldības policijas darbu. Novada iedzīvotāji ir tie, kas ar nodokļiem apmaksā pašvaldības policijas darbu, līdz ar to viņiem ir tiesības justies droši arī pēc plkst. 17.00. Policists ir tautas aizstāvis, ne biroja darbinieks, kas izraksta sodu kvītis noteiktās pieņemšanas stundās. Protams, kārtībai ir jābūt un noteikumi ir jāievēro, un tieši tāpēc Garkalnes novadam ir nepieciešama sava pilnvērtīga un profesionāla pašvaldības policija.
 3. Izvērtēsim novada atpūtas zonu videonovērošanas un attālinātās apsardzes nepieciešamību, lai uzlabotu sabiedrisko kārtību šajās vietās, kā arī to padarītu patīkamu visiem apmeklētājiem.

Tava INFORMĀCIJA

Nodokļu maksātājam ir tiesības bez starpniekiem saprast un saņemt pilnu informāciju par patiesajām pakalpojumu un infrastruktūras attīstības izmaksām, normatīvajām prasībām, kā arī par pakalpojumiem un to pieejamību.

Tāpēc mēs pakāpeniski mainīsim budžeta veidošanas principus:

Izveidosim budžeta vērtēšanas sistēmu, kurā pieprasīsim papildus informāciju atsevišķu budžeta pozīciju analīzei. Papildus (1) gadskārtējiem finanšu datiem tiks vērtēti arī (2) operatīvie dati, stratēģiskie un taktiskie mērķi, (3) to izpildes novērtējums, (4) izdevumu efektivitātes un lietderības analīze, (5) statistiskā informācija, kā arī (6) neatkarīgs nevalstisko vai privātā sektora organizāciju novērtējums. Definēsim izmērāmus mērķus, kas nepieciešams, lai (1) vērtētu lēmumus par budžeta līdzekļu pārdalīšanu, (2) iestādes vai departamenta vadības rīcību, plānojot budžeta vajadzības, nosakot mērķus un vērtējot darbinieku darbu, kā arī (3) palielinot informācijas pieejamību, atklātību un caurspīdību.

Līdz ar to mēs:

 1. Nodrošināsim taisnīgu un caurredzamu pārvaldi, uzrādot detalizētu finanšu līdzekļu izlietošanu, lai nodokļu maksātājiem būtu saprotams un skaidrs, kur un kā tiek tērēta viņu nauda no kopējā pašvaldības budžeta. Atspoguļosim plašāku novada saimnieciskās darbības izklāstu pašvaldības mājas lapā un sniegsim atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem pēc būtības.
 2. Teritorijas attīstības plānošanas objektus adekvāti saistīsim ar pašvaldības finanšu plūsmu un ienākumiem. Nedzīvosim “pāri saviem līdzekļiem”, aizņemoties naudu uz procentiem no Valsts kases.
 3. Pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas darbību pieskaņosim novada iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, nevis otrādāk, kā tas ir šobrīd.
 4. Pieprasīsim, lai iedzīvotāji ar izšķirošu lomu tiktu iesaistīti lielu vai dārgu infrastruktūras objektu nepieciešamības izvērtēšanā.

 
Tava NĀKOTNE

Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties sava novada un vides attīstības plānošanā.

Tāpēc mēs izveidosim un īstenosim sabiedrības iesaisties stratēģiju:

Sabiedrības iesaiste ir atklāts process, kura ietvaros plašam nodokļu maksātāju un dažādu organizāciju lokam tiek dota iespēja savlaicīgi saņemt pilnu plānošanas informāciju, piedalīties tās apspriešanā un ietekmēt lēmumu pieņemšanu.

Sabiedrības iesaistes stratēģija noteiks pašvaldības rīcību (1) dažādos veidos informējot sabiedrību – ar masu mediju starpniecību, sociālajos tīklos, ar resursu centriem un ar līdzdalības programmām. Stratēģija (2) sniegs informāciju par publisko apspriešanu un uzklausīšanu laika grafikiem, to plānošanu un izziņošanu. Tā definēs (3) dažādas inovatīvas sabiedrības iesaistes metodes, kurās fokusa grupu ietvaros sabiedrības pārstāvji varēs diskutēt par attīstības plāniem jau to veidošanas stadijā. (4) Tā skaidros arī pašvaldības nostāju dažādu aktualitāšu risināšanai.

Līdz ar to mēs:

 1. Uzlabosim infrastruktūru un ceļus ciemos, prioritāri tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Izsludinot iepirkumus šiem darbiem, piesaistīsim pēc iespējas vairāk pretendentu, lai iegūtu labāku darbu kvalitāti un tiem atbilstošu, optimālu cenu. Padarīsim šo iepirkumu procedūru pilnībā atklātu un atspoguļosim to gaitu Garkalnes mājas lapā.
 2. Piedalīsimies Eiropas Savienības attīstības fondu projektos, lai iegūtu papildus finansējumu infrastruktūras uzlabošanai.
 3. Pievērsīsim uzmanību vides aizsardzības jautājumiem, t.sk plašākai novadu iedzīvotāju informētībai par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un attiecīgi šķirošanas konteineru novietošanu ciemu iedzīvotājiem pieejamā un ērtā vietā.
 4. Rūpēsimies, lai atpūtas zonas, sporta un bērnu spēļu laukumi būtu sakopti un tajos būtu patīkami atrasties.