Politiskā partija “KPV LV” Jelgavas novada pašvaldību vēlēšanās izvirza 4 prioritātes.

Pirmā prioritāte saistās ar regulāro maksājumu nekontrolēto pieaugumu.  Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši par NĪN un komunālo maksājumu apjomu.  Pašvaldība neskaidro maksājumu palielināšanas iemeslus un nesniedz informāciju par līdzekļu izlietojumu.  Tādēļ KPV LV izveidos atklātu regulāro maksājumu analīzes procesu.  Šī procesa ietvaros pašvaldība sniegs informāciju par nodokļiem un tarifiem, kura tiks izvērtēta, lai noteiktu un pamatotu nākamā gada regulāro maksājumu apmēru.

Otrā prioritāte saistās ar izšķērdību, kuras rezultātā trūkst līdzekļu sociālo jautājumu risināšanai. Tādēļ KPV LV izveidos (1) pašvaldības uzņēmumu pārvaldības kontroles sistēmu, (2) mainīs pašvaldības iepirkumu noteikumus, un (3) auditēs pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības praksi.  Ar iegūtajiem līdzekļiem tiks veidotas šādas sociālās programmas:

Finanses un ekonomika

 • Pēdējo desmit gadu laikā, Jelgavas novadā ir negatīvi demogrāfiskie rādītāji. Zemā dzimstība, augstā mirstība, kā arī negatīvie migrācijas rādītāji, kuri tieši ietekmē pašvaldības kopējo budžeta lielumu;
 • Ir jāatrod risinājums tuvākajos gados, lai veicinātu migrāciju atpakaļ uz novadu:
  • piedāvājot atbalstu jaunajām ģimenēm;
  • iesaistot uzņēmējus, veidot jaunas darba vietas;
  • nodrošināt zemākus regulāros maksājumus, transports, (NĪN);
  • organizēsim seminārus par vietējās uzņēmējdarbības finanšu atbalsta iepējām, lauku tūrisms, amatniecības un mājražošanā;
  • atbalstīsim uzņēmumus, kuri ražošanas procesos izmanto ilgtspējīgas, dabai draudzīgas tehnoloģijas;

Tūrisms

 • Izstrādāsim atbildīgu un ilgtspējīgu lauku tūrisma attīstības plānu;
 • Mazināsim sezonalitātes ietekmi uz vietējo tūrisma uzņēmumu darbību;

Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība

 • Atbalstīsim jaunos vecākus, nodrošinot papildu ikmēneša uzturnaudu.
 • Atbalstīsim maznodrošinātos un pensionārus, piemēram, ieviešot vienas pieturas stratēģiju
 • Samazināsim nekustamā īpašuma slogu, piemēram, piemērojot minimālās nekustamā īpašuma likmes ēkam, zemēm un vienīgajam mājoklim 0.2% apmērā no kadastrālās vērtības,
 • Izveidosim optimālu sabiedriskā transporta tīklu, piemēram, piešķirot papildus dotāciju perspektīviem reģioniem,

Izglītība un konkurētspēja darba tirgū

 • Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu izglītību visiem novada iedzīvotajiem,
 • Veicināt jauniešos profesionālo orientāciju,
 • Piesaistot Eiropas līdzfinansējumu, rast iespēju novada iedzīvotājiem apgūt kursus, piemēram, IT tehnoloģijās, interneta mājas lapu izstrādē u.c,
 • Nodrošināsim studiju kredītu dzēšanu tiem studentiem, kas studējuši tautsaimniecībai aktuālajās nozarēs, ja Jelgavas novadā nostrādāti vismaz 5 gadi pēc augstskolas diploma iegūšanas

Infrastruktūra un mājokļi

 • Izveidosim pārvaldāmu sociālo mājokļu struktūru, kurai būs attīstīta atbalsta infrastruktūra;
 • Investēsim stratēģiski svarīgu infrastruktūras objektu, piemēram,  autoceļu un  inženiertīklu izveidei, uzturēšanai un modernizācijai;
 • Sakārtosim iekšpagalmus un izveidosim jaunus bērnu spēļu laukumus,
 • Informēsim un konsultēsim par iespējām mājokļu renovēšanai;

Vide

 • Veicināsim ekoloģisko dzīvesveidu attīstību sabiedrībā, lauksaimniecībā un apstrādes rūpniecībā;
 • Nodrošināsim iedzīvotajiem atkritumu šķirošanas punktus, un izglītosim par atkritumu šķirošanas nozīmi un ietekmi uz apkārtējo vidi;
 • Risināsim ūdens tilpņu aizaugšanas problēmu, galvenokārt NPK (nātrija, fosfora un kālija) ieplūdi grunts ūdeņos no industriālās lauksaimniecības;

Trešā prioritāte saistās ar pašvaldības sniegtās informācijas nekvalitatīvo saturu.  Iedzīvotājiem netiek dota ticama informācija par pakalpojumu izmaksām, prasības un noteikumi ir sarežģīti un nepārdomāti.  Tādēļ KPV LV mainīs pašvaldības budžeta skaidrojumus, kā arī vienkāršos dažādu atļauju saņemšanas procesus.

Ceturtā prioritāte saistās ar pašvaldības nespēju komunicēt ar sabiedrību un iesaistīt to lēmumu pieņemšanā par attīstību.  Tādēļ KPV LV izveidos sabiedrības informēšanas un iesaistes praksi, kuras ietvaros pārskatīs attīstības plānus prioritārās jomās. Veidot modernu un ērtu informācijas apmaiņas sistēmu, kura palīdzēs iesaistīties pašvaldības procesos.

Kā galveno uzsveram:

 • sociālo problēmu jautājumu risināšanu;
 • ierosinājumu iesniegšanu;
 • izveidot atbalsta centru juridisko jautājumu risināšanai;
 • labdarības organizāciju uzskaite u.tml.;
 • veicināsim atklātu konkursu rīkošanu un to stingru uzraudzību, skaidrojot sabiedrībai pieņemtos lēmumus.

Veidosim labvēlīgu apkārtējo vidi, lai iedzīvotāji justu piederību savam novadam.