Priekšvēlēšanu programma Godājamie Limbažu novada iedzīvotāji!

Ikviens esam piesaistīti konkrētai videi, vietai un ļaudīm. Mūsu mājas ir Limbažu novads, un mēs gribam šeit dzīvot, strādāt, iegūt labu izglītību un pilnvērtīgi atpūsties. Šīs vēlmes arī nosaka mūsu mērķus – veidot tādu vidi un attiecības, lai ikvienam būtu prieks ne tikai dzīvot, bet arī atgriezties Limbažu novadā. Lai to panāktu, ir jāmaina attiecības, kas valda starp vēlētāju un novada pārvaldi. Tas panākams, ievērojot atklātības un demokrātijas principus. Lai to īstenotu, nepieciešama novada iedzīvotāju sapratne un atbalsts, zināšanas un pieredze. Mēs esam katrs sava darba darītāji, vēlamies, lai mēs droši varētu raudzīties savu vēlētāju acīs un mums nebūtu kauns par saviem solījumiem un darbiem.

TAVA NAUDA

Uzņēmējdarbībā – izveidot uzņēmēju atbalsta centru sadarbībā ar uzņēmēju konsultatīvo padomi. Atbalstīt jaunos uzņēmējus darbības uzsākšanai. Īpašu uzmanību veltīt uzņēmējdarbībai laukos, piem. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Uzlabot esošās industriālās zonas, kā arī izveidot jaunas, tā radot drošu vidi investoru piesaistei. Organizēt novada uzņēmējdarbības izstādes, kuru ietvaros apbalvot straujāk augošos uzņēmumus un uzņēmējus, kuri aktīvi iesaistījušies jaunu darbavietu radīšanā.

Infrastruktūrā – mērķtiecīgi nodrošināt lauku ceļu atjaunošanu, rekonstrukciju un apsaimniekošanu. Izmantot Eiropas Savienības  struktūrfondu un valsts investīciju programmas finansējumu. Nodrošināt pilsētu un pagastu sasniedzamību, uzlabot sabiedriskā transporta kustības maršrutus.​

Sociālie pakalpojumi – izveidot pašvaldības atbalsta programmu daudzbērnu ģimenēm. Sadarbībā ar pagastos esošajām ģimenes ārstu praksēm, nodrošināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Palielināsim pašvaldības piešķirto bērna piedzimšanas pabalstu, nodrošināsim brīvpusdienas 1.-9.klašu skolēniem. Rūpēsimies par atbalstu cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, senioriem, politiski represētajiem.

TAVA DROŠĪBA

Drošībai – palielināt Pašvaldības policijas štata vietas, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību 24 stundas. Uzlabot drošību visu novadu pirmskolu un skolu teritorijās, izvietojot video novērošanas kameras un aprīkojot pirmskolas izglītības iestādes ar durvju kodiem. Uzlabot sabiedriskās kārtības kontroli un drošību pie atpūtas un izklaides vietām, un publiskās vietās.

Vidē – Veicināt zaļā dzīvesveida attīstību Limbažu novadā, veidojot iedzīvotāju izpratni par dažāda veida, piemēram, gaisa un ūdens, piesārņojumu un tā nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Veicināt alternatīvo energoresursu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs.

TAVA INFORMĀCIJA

Pārvaldībā – Īstenosim efektīvas un caurspīdīgas pārvaldības principu sadarbībā ar iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām. Veicināsim kvalitatīvus, pieejamus komunālos pakalpojumus visiem. Uzlabot savstarpējo profesionālo komunikāciju pašvaldībā un ar sabiedrību.

TAVA NĀKOTNE

Izglītībā – atbalstīt un stiprināt skolu autonomiju un atbildību elastīga mācību satura plānošanā un mācību procesa organizēšanā. Atbalstīt mazo lauku skolu darbību nodrošinot interešu un neformālās izglītības pieejamību. Nodrošināt izglītības iestādes ar inovatīviem mācību līdzekļiem, kā arī sekmēt inovāciju ieviešanu izglītībā. Nodrošināt atbalsta personālu visās pirmskolas izglītības iestādes. Attīstīt un popularizēt karjeras izglītības un mūžizglītības programmas novadā. Veicināt sadarbību starp izglītību iestādēm, darba devējiem un NVO.

Kultūrā – saglabāt kultūras iestādes novada teritorijā, veidojot tās par daudzfunkcionāliem interešu centriem, attīstot materiāli tehnisko bāzi. Pilnvērtīgi izmantot brīvdabas estrādes pasākumiem vasaras periodā. Atbalstīt pašdarbības kolektīvus.

Sportā – sakārtot un pilnveidot sporta infrastruktūru, kā arī papildināt sporta materiāli tehnisko bāzi. Attīstīt tautas sporta aktivitātes visiem novada iedzīvotājiem. Sekmēt bezmaksas sporta zāles un inventāra pieejamību pašvaldības sporta zālēs.

Tūrismā – veidojot novada tēlu, veicināt atpazīstamību tūrisma jomā. Sakārtot esošos kultūrvēsturiskos objektus un papildināt ar inovatīvā tūrisma elementiem. Veicināt novada apdzīvoto vietu vides sakārtošanu un peldvietu labiekārtošanu novada teritorijas publiskajās peldvietās. Atbalstīt viesnīcas izveidi Limbažos.