Politiskās partijas “KPV LV” programma pašvaldību vēlēšanām Rīgā 2017. gads

“Pildi pienākumus, Dome!”

Politiskās partijas “KPV LV” prioritātes:

Tava NAUDA
Pašvaldībai ir pienākums kontrolēt un samazināt regulāros maksājumus, kurus ikdienā jāveic nodokļu maksātājiem.

Tava DROŠĪBA
Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par tiem, kuri paši par sevi rūpēties nevar. Pašvaldībai ir jābūt taupīgai un ietaupītie līdzekļi jāiegulda cilvēku labklājības pieaugumam, nevis attīstības projektos.

Tava INFORMĀCIJA
Pašvaldībai ir pienākums sniegt pilnu un saprotamu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldībai ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var bez starpniekiem saprast pašvaldības ieņēmumus, izdevumus un tās darbu.

Tava NĀKOTNE
Pašvaldībai ir pienākums rūpīgi plānot ilgtermiņa attīstību un iesaistīt lēmumu pieņemšanā nodokļu maksātājus. Plānošana ir jāpadara vienkārša un saprotama.

Pašreizējā Rīgas vadība ir pierādījusi, ka tā nav spējīga pildīt savus pienākumus. Regulāro maksājumu nekontrolēts pieaugums ir kļuvis par nepanesamu slogu nodokļu maksātājiem. Tiek plānoti izšķērdīgi megaprojekti, bet trūkst līdzekļu sociālās spriedzes mazināšanai, maznodrošināto un sociāli atstumto atbalstam. Nodokļu maksātājiem nav informācijas par pakalpojumu patiesajām izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldības attīstība ir haotiska un pretrunīga.

Taču politiskā elite izmanto administratīvos resursus, lai gūtu kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem, kas publiskajā telpā neielaiž jaunas idejas un cilvēkus. Politiskā partija “KPV LV” vēlētājiem piedāvā izvēli, aicina nomainīt veco politiķu paaudzi un balsot par saimnieciskiem un atbildīgiem cilvēkiem politikā.

Mums kopā ir sistemātiski jāveido Rīgas eksportspēja un tūrisms, lai ar inovācijām un produktivitāti varētu radīt labi apmaksātas darba vietas. Vienlaicīgi, mums kopā ir jāsamazina regulāro maksājumu slogs, lai izveidotu taisnīgu enerģētikas un mājokļu politiku. Jāmaina prioritātes – cilvēks ir svarīgāks par attīstības projektiem. Drošas vides veidošana nav iespējama bez līdzekļu pārdales par labu cilvēkiem – zemo algu palielināšanai, pabalstiem un pakalpojumiem. Tādēļ nepieciešams vienkāršot attīstības plānošanu, kurā šobrīd ir nelietderīga funkciju pārklāšanās. Nodokļu maksātājiem jābūt pilnīgai un skaidrai informācijai par pakalpojumu:

 • patiesajām izmaksām,
 • normatīvajām prasībām,
 • saņemšanas iespējām.

Tava NAUDA

Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā veidojas regulāro maksājumu tarifi, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis, ēku apsaimniekošanai, ūdensapgādei, atkritumu apsaimniekošanai, elektrības un gāzes rēķiniem, kā arī sabiedriskajam transportam. Šobrīd nav zināms, kāpēc regulārie maksājumi tiek paaugstināti, netiek skaidrots, kā tiek izmantoti iegūtie līdzekļi, un kas tiek darīts, lai maksājumi samazinātos.

Tāpēc mēs izveidosim regulāro maksājumu izvērtēšanas sistēmu:

Katru gadu budžeta veidošanas procesā iekļausim nodokļu maksātāju organizāciju līdzdalībai atvērtu regulāro maksājumu analīzes ciklu, kura ietvaros tiks pārskatīti regulāro maksājumu tarifi, licenču maksas un soda naudu apmēri. Tarifu izvērtēšanai noteiksim sekojošus kritērijus, jo tiem jābūt:

 • saprātīgiem, lai iedzīvotāji būtu spējīgi tos samaksāt;
 • samērīgiem un pakāpeniskiem, lai katrs iedzīvotājs var saņemt minimālo pakalpojumu apjomu lētāk vai bez maksas, bet pakalpojumu tarifi būtiski pieaug tiem, kas tos lieto vairāk. Pieaugošās tarifu cenas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu lētākus pakalpojumus iedzīvotājiem, kam tie nepieciešami izdzīvošanai;
 • ar piemērotām atlaidēm, saskaņā ar definētu pašvaldības politiku par regulārajiem maksājumiem gadījumos, kad iedzīvotāju maksātspēja ir kritiski zema;
 • Tiem ir jābūt taisnīgiem attiecībā uz pašvaldības budžetu, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu ilgtspēju gan attiecībā uz darbinieku atalgojumu, gan infrastruktūras uzturēšanu.

 Izvērtējot sistēmu, veidosim uzkrājumu fondu tarifu regulācijas stabilitātes nodrošināšanai.

Tava DROŠĪBA

Nodokļu maksātājam ir tiesības justies droši savā pilsētā un pieprasīt taupības pasākumu ieviešanu, lai no ietaupījumiem iegūtu papildus līdzekļus sociālo pakalpojumu apjoma palielināšanai, sociālās spriedzes samazināšanai, kā arī atbalsta programmu veidošanai maznodrošināto un sociāli nelabvēlīgo grupu atbalstam.

Tāpēc mēs veidosim drošu vidi pilsētā:

 • izvietosim videonovērošanas kameras arī mikrorajonu kriminogēnajās vietās;
 • pilnveidosim apgaismes tīklu pilsētā.

Tāpēc mēs ieviesīsim taupības pasākumus:

 • mainīsim nodokļu naudas izlietojuma prioritātes. Sistemātiski izvērtēsim attīstības projektu lietderību un efektivitāti, lai rastu iespējas novirzīt budžeta līdzekļus sociālo jautājumu risināšanai.
 • ieviesīsim pašvaldību uzņēmumu kontroles sistēmu saskaņā ar Eiropas Komisijas rekomendācijām par publiskās-publiskās sadarbības vadlīnijām.

Proti: pašvaldībai ir jānodrošina tieša kontrole pār pašvaldības uzņēmumu līdzīgi, kā pār pašvaldības departamentu, un tai ir jāpatur noteicošā ietekme par stratēģisko lēmumu pieņemšanu kontrolētajā uzņēmumā.

Kontrolētajam uzņēmumam jāsniedz vismaz 80% no saviem pakalpojumiem pašvaldībai, tas nevar konkurēt ar privātajiem uzņēmumiem tirgū.

Pašvaldības uzņēmums nedrīkst piesaistīt privātos akcionārus, izņemot gadījumus, ja tiek specifiski definētas privātā partnera tiesības, kas nepieļauj dominējošu ietekmi.

Tāpēc mēs atbalstīsim inovatīvas, zaļas un iekļaujošas ekonomikas veidošanu, ieviesīsim EU2020 attīstības stratēģijas labo praksi pašvaldību iepirkumos.

Proti: iesaistīsim profesionālās asociācijas iepirkumu nolikumu veidošanā, lai tie būtu profesionāli sagatavoti;

Veidosim centralizētu iepirkumu sistēmu, lai pieprasījumu varētu apkopot un apjomu palielināt;

Korupcijas novēršanai izveidosim procesu, kas noteiks, ka par iepirkumiem būs jāveido sākotnējās konsultācijas ar profesionālajām asociācijām. Tiks izveidoti nosacījumi, uz kuru pamata atsevišķām kompānijām varēs noteikt aizliegumu piedalīties iepirkumā. Definēsim interešu konfliktu, kā arī ieviesīsim pašdeklarēšanās nosacījumus iepirkuma līguma pretendentiem. Visbeidzot, izstrādāsim noteikumus, kas pēc līguma noslēgšanas liedz pārveidot iepirkuma nosacījumus tā, lai izmainītu līguma ekonomisko balansu;

Iepirkumu nevērtēsim tikai pēc viena kritērija “saimnieciski izdevīgākā cena”, bet papildināsim ar ekoloģiskajiem, sociālajiem, inovāciju un partnerības nosacījumiem.

Tāpēc mēs novērsīsim atbildības sadrumstalotību un nesaimnieciskumu, ieviesīsim pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmu.

Proti: tiks veikts funkciju audits Rīgas domes Īpašuma departamentā, Pilsētas attīstības departamentā, Mājokļu un vides departamentā, kā arī Finanšu departamentā.

Integrējot pilsētvides attīstības, finansiālās plānošanas un vienotas pašvaldības nekustamā īpašumu resursu uzskaites apsvērumus, tiks izveidota vienota pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģija.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģiju tiks pārskatīti jautājumi par attīstības projektiem, jaunu ēku vai zemes iegādi, esošo ēku pārbūvi un apsaimniekošanu, ēku pielietojuma izmaiņām vai pārdošanu.

Tāpēc mēs palielināsim izdevumus veidojot jaunas programmas sociāli jūtīgās jomās:

 • nodrošināsim Neatliekamās medicīnas pakalpojuma pieejamību;
 • pārkārtosim atskurbtuvju darbību;
 • pilnveidosim atkarību ārstēšanas sistēmu;
 • izveidosim publiskās – privātās partnerību sistēmu veco cilvēku aprūpei;
 • izveidosim kvotu sistēmu pašvaldību uzņēmumiem par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Tāpēc mēs palielināsim izdevumus labklājībai, kultūrai, izglītībai un brīvā laika izmantošanai:

 • finansiāli atbalstīsim tautas sportu;
 • veicināsim sporta aktivitāšu pieejamību rīdziniekiem;
 • nepieļausim, ka sporta laukumi tiek pārvērsti par autostāvvietām;
 • sniegsim atbalstu skolām un interešu grupām sporta inventāra iegādei;
 • nodrošināsim bezmaksas ieejas biļetes skolēniem, skolēnu grupu pavadītājiem pašvaldības muzejos un izstādēs, kā arī pašvaldību organizētos kultūras pasākumos.

Tava INFORMĀCIJA

Nodokļu maksātājam ir tiesības bez starpniekiem saprast un saņemt pilnu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem.

Tāpēc mēs pakāpeniski mainīsim budžeta veidošanas principus:

 • izveidosim budžeta vērtēšanas sistēmu, kurā pieprasīsim papildus informāciju atsevišķu budžeta pozīciju analīzei. Papildus (1) gadskārtējiem finanšu datiem tiks vērtēti arī (2) operatīvie dati, stratēģiskie un taktiskie mērķi, (3) to izpildes novērtējums, (4) izdevumu efektivitātes un lietderības analīze, (5) statistiskā informācija, kā arī (6) neatkarīgs nevalstisko vai privātā sektora organizāciju novērtējums.
 • definēsim izmērāmus mērķus, kas nepieciešams, lai (1) vērtētu lēmumus par budžeta līdzekļu pārdalīšanu, (2) iestādes vai departamenta vadības rīcību, plānojot un formulējot budžeta vajadzības, nosakot mērķus un vērtējot darbinieku darbu, kā arī (3) palielinot informācijas pieejamību, atklātību un caurspīdību.

Tāpēc mēs publiskosim informāciju un izvērtēsim:

 • Rīgas domes veselības aprūpes iestāžu darbības jomas;
 • pašvaldības iestādēs un uzņēmumos;
 • esošās pašvaldību sporta infrastruktūras pieejamību;
 • pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību amatpersonu un vadošo darbinieku rīcību.

Tāpēc mēs vienkāršosim procesus un sagatavosim aprakstus dažādu licenču un atļauju iegūšanai, kā piemēram:

 • atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai un citiem uzņēmējdarbības veidiem;
 • atļaujas saņemšana par reklāmas vai izkārtņu izvietošanu pie uzņēmumu veikaliem, birojiem;
 • speciālo atļauju saņemšana vieglo taksometru iebraukšanai Vecrīgā;
 • maznodrošinātās un trūcīgas personas statusa iegūšana;
 • ielu seguma maiņas darbu veikšanas atļaujas saņemšana;
 • pasažieru velosipēdu maršrutu atļaujas saņemšanai;
 • publisko pasākumu saskaņošanai;
 • speciālo atļauju saņemšana pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;
 • atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā;
 • atļaujas saņemšana par afišu izvietošanu.

Uzņēmējdarbības atbalsts un veicināšana:

 • Radīsim atbalsta dienestu jauniem uzņēmējiem biznesa uzsākšanai un attīstībai;
 • Rīgas mikrorajonos esošās neizmantotās pašvaldības telpas piedāvāsim uzņēmējiem nomai ar atvieglotiem nosacījumiem.

Tava NĀKOTNE

Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties savas pilsētas un vides attīstības plānošanā.

Tāpēc mēs izveidosim un īstenosim sabiedrības iesaistes stratēģiju.

Sabiedrības iesaiste ir atklāts process, kura ietvaros ļoti plašam nodokļu maksātāju un dažādu organizāciju lokam tiek dota iespēja savlaicīgi saņemt pilnu plānošanas informāciju, piedalīties tās apspriešanā un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Sabiedrības iesaistes stratēģija noteiks pašvaldības rīcību (1) dažādos veidos informējot sabiedrību – sociālajos tīklos, ar masu mediju starpniecību, ar resursu centriem, ar līdzdalības programmām. Stratēģija (2) sniegs informāciju par publisko apspriešanu un uzklausīšanu laika grafikiem, to plānošanu un izziņošanu. Tā definēs (3) dažādas inovatīvas sabiedrības iesaistes metodes, kurās fokusa grupu ietvaros sabiedrības pārstāvji varēs diskutēt par attīstības plāniem jau to veidošanas stadijā. (4) Tā skaidros arī pašvaldības nostāju dažādu grupu konfliktu risināšanai.

Tāpēc, pēc saprātīgām konsultācijām ar sabiedrību, mēs sistemātiski pārskatīsim attīstības plānus dažādās jomās, kā piemēram:

 • ambulatorās un stacionārās medicīnas pakalpojumu jomā;
 • jaunatnes pašiniciatīvu atbalstam, lai veicinātu brīvā laika organizēšanu jauniešiem;
 • pārejai uz kompetenču izglītību Rīgas skolās;
 • mūžizglītības atbalstam;
 • pašvaldības piemaksu kārtību pedagogiem;
 • pašvaldības stratēģiju bērnudārzu pieejamības jautājumā;
 • pašvaldības personāla un atalgojuma politiku;
 • bijušo industriālo zonu un degradēto teritoriju izmantošanas politiku;
 • Rīgas, kā reģionālā biznesa centra, attīstības politiku;
 • sabiedriskā transporta attīstības plānošanu
 • Rīga kā reģiona centrs plašiem kultūras un mākslas pasākumiem;
 • pilsētplānošanas projekta pārskatīšana un tā praktiskā pielietojamība ikdienas attīstībā;
 • atbalsts un iesaiste atjaunojamo resursu izmantošanā.