Politiskās partijas “KPV LV” programma pašvaldību vēlēšanām Saldū 2017. gads

“Pildi pienākumus, Dome”

Politiskās partijas “KPV LV” prioritātes:

Tava NAUDA

Pašvaldībai ir pienākums kontrolēt un samazināt regulāros maksājumus, kurus ikdienā jāveic nodokļu maksātājiem.

Tava DROŠĪBA

Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par tiem, kuri paši par sevi rūpēties nevar. Pašvaldībai ir jābūt taupīgai un ietaupītie līdzekļi jāiegulda cilvēku labklājības pieaugumam, nevis attīstības projektos.

Tava INFORMĀCIJA

Pašvaldībai ir pienākums sniegt pilnu un saprotamu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldībai ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var bez starpniekiem saprast pašvaldības ieņēmumus, izdevumus un tās darbu.

Tava NĀKOTNE

Pašvaldībai ir pienākums rūpīgi plānot ilgtermiņa attīstību un iesaistīt lēmumu pieņemšanā nodokļu maksātājus. Plānošana ir jāpadara vienkārša un saprotama.

Pašreizējā Saldus vadība ir pierādījusi, ka tā nav spējīga pildīt savus pienākumus. Regulāro maksājumu nekontrolēts pieaugums ir kļuvis par nepanesamu slogu nodokļu maksātājiem. Tiek plānoti izšķērdīgi megaprojekti, bet trūkst līdzekļu sociālās spriedzes mazināšanai, maznodrošināto un sociāli atstumto atbalstam. Nodokļu maksātājiem nav informācijas par pakalpojumu patiesajām izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem. Pašvaldības attīstība ir haotiska un pretrunīga.

Taču politiskā elite izmanto administratīvos resursus, lai gūtu kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem, kas publiskajā telpā neielaiž jaunas idejas un cilvēkus. Politiskā partija “KPV LV” vēlētājiem piedāvā izvēli, aicina nomainīt veco politiķu paaudzi un balsot par saimnieciskiem un atbildīgiem cilvēkiem politikā.

Mums kopā ir sistemātiski jāveido Saldus eksportspēja un tūrisms, lai ar inovācijām un produktivitāti varētu radīt labi apmaksātas darba vietas. Vienlaicīgi, mums kopā ir jāsamazina regulāro maksājumus slogs, lai izveidotu taisnīgu enerģētikas un mājokļu politiku. Jāmaina prioritātes – cilvēks ir svarīgāks par attīstības projektiem. Drošas vides veidošana nav iespējama bez līdzekļu pārdales par labu cilvēkiem – zemo algu palielināšanai, pabalstiem un pakalpojumiem. Līdz ar to ir jāvienkāršo attīstības plānošana, kurā šobrīd ir nelietderīga funkciju pārklāšanās. Nodokļu maksātājiem jāsniedz pilna un skaidra informācija par pakalpojumiem un to patiesajām izmaksām, par normatīvajām prasībām, iespējām un vajadzībām.

Tava NAUDA

Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā veidojas regulāro maksājumu tarifi NĪN, ēku apsaimniekošanai, ūdensapgādei, atkritumu apsaimniekošanai, elektrības un gāzes rēķiniem, kā arī sabiedriskajam transportam. Šobrīd nav zināms, kāpēc regulārie maksājumi tiek paaugstināti. Šobrīd netiek skaidrots, kā tiek izmantoti iegūtie līdzekļi un kas tiek darīts, lai maksājumi samazinātos.

Tāpēc mēs izveidosim regulāro maksājumu izvērtēšanas sistēmu:

Katru gadu budžeta veidošanas procesā iekļausim nodokļu maksātāju organizāciju līdzdalībai atvērtu regulāro maksājumu analīzes ciklu, kura ietvaros tiks pārskatīti regulāro maksājumu tarifi, licenču maksas un soda naudu apmēri. Tarifu izvērtēšanai noteiksim sekojošus kritērijus:

 • Tiem ir jābūt saprātīgiem, lai iedzīvotāji būtu spējīgi tos samaksāt;
 • Tiem ir jābūt samērīgiem un pakāpeniskiem, lai katrs iedzīvotājs var saņemt minimālo pakalpojumu apjomu lētāk vai bez maksas, bet pakalpojumu tarifi būtiski pieaug tiem, kas tos lieto vairāk. Pieaugošās tarifu cenas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu lētākus pakalpojumus iedzīvotājiem, kam tie nepieciešami izdzīvošanai;
 • Tiem var piemērot atlaides, saskaņā ar definētu pašvaldības politiku par regulārajiem maksājumiem gadījumos, kad iedzīvotāju maksātspēja ir kritiski zema;
 • Tiem ir jābūt taisnīgiem attiecībā uz pašvaldības budžetu, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu ilgtspēju gan attiecībā uz darbinieku atalgojumu, gan infrastruktūras uzturēšanu.
 • 9.klases skolēniem nodrošināsim brīvpusdienas.
 • Piemērosim atvieglojumus līdzfinansējuma maksājumos interešu izglītības iestādēs un pulciņos.
 • Veidosim uzkrājumu fondu tarifu regulācijas stabilitātes nodrošināšanai.

Tava DROŠĪBA

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt taupības pasākumu ieviešanu, lai no ietaupījumiem iegūtu papildus līdzekļus sociālo pakalpojumu apjoma palielināšanai, sociālās spriedzes samazināšanai, kā arī atbalsta programmu veidošanai maznodrošināto un sociāli nelabvēlīgo grupu atbalstam.

Tāpēc mēs ieviesīsim taupības pasākumus:

 • Mainīsim nodokļu naudas izlietojuma prioritātes. Sistemātiski izvērtēsim attīstības projektu lietderību un efektivitāti, lai rastu iespējas novirzīt budžeta līdzekļus sociālo jautājumu risināšanai.
 • Ieviesīsim pašvaldību uzņēmumu kontroles sistēmu saskaņā ar EK rekomendācijām par publiskās-publiskās sadarbības vadlīnijām.

Proti: pašvaldībai ir jānodrošina tieša kontrole pār pašvaldības uzņēmumu līdzīgi, kā pār pašvaldības departamentu un tai ir jāpatur noteicošā ietekme par stratēģisko lēmumu pieņemšanu kontrolētajā uzņēmumā.

Kontrolētajam uzņēmumam jāsniedz vismaz 80% no saviem pakalpojumiem pašvaldībai, tas nevar konkurēt ar privātajiem uzņēmumiem tirgū.

Pašvaldības uzņēmums nedrīkst piesaistīt privātos akcionārus, izņemot gadījumus, ja tiek specifiski definētas privātā partnera tiesības, kas nepieļauj dominējošu ietekmi.

Lai atbalstītu inovatīvas, zaļas un iekļaujošas ekonomikas veidošanu, ieviesīsim EU2020 attīstības stratēģijas labo praksi pašvaldību iepirkumos.

Proti: Iesaistīsim profesionālās asociācijas iepirkumu nolikumu veidošanā, lai iepirkumi varētu tikt profesionāli sagatavoti.

Veidosim centralizēta iepirkumu sistēmu, lai pieprasījums varētu tikt apkopots un tā apjoms palielināts.

Korupcijas novēršanai izveidosim procesu, kura ietvaros par iepirkumiem būs jāveido sākotnējās konsultācijas ar profesionālajām asociācijām. Tiks definēti nosacījumi, uz kuru pamata atsevišķām kompānijām varēs noteikt aizliegumu piedalīties iepirkumā. Definēsim interešu konfliktu un ieviesīsim pašdeklarēšanās formātu pretendentiem. Visbeidzot, izstrādāsim noteikumus, kas pēc līguma noslēgšanas liedz modificēt noteikumus veidā, kas izmaina līgumu ekonomisko balansu;

Iepirkumos atcelsim zemākās cenas nosacījumu, kā vienīgo kritēriju. Iepirkumu vērtējumu papildināsim ar ekoloģiskajiem, sociālajiem, inovāciju un partnerības nosacījumiem.

Tāpēc mēs palielināsim izdevumus veidojot jaunas programmas sociāli jūtīgās jomās:

Paplašināsim medicīnas centra pakalpojuma klāstu.

Īpašu uzmanību veltīsim maznodrošināto sociālajai aizsardzībai.

Ieviesīsim jaunus pakalpojumus, atlaides bērniem bāreņiem, vientuļiem pensionāriem, cilvēkiem        ar īpašām vajadzībām.

Nodrošināsim katram bērnam vietu bērnudārzā par pieejamu pakalpojuma cenu.

Tāpēc mēs palielināsim izdevumus labklājībai, izglītībai un brīvā laika izmantošanai:

 • finansiāli atbalstīsim tautas sportu, pašdarbības kolektīvus un interešu pulciņus;
 • veicināsim sporta aktivitāšu pieejamību saldeniekiem;
 • sniegsim atbalstu skolām un interešu grupām sporta inventāra iegādei;
 • investēsim skolu remontdarbos.

Tava INFORMĀCIJA

Nodokļu maksātājam ir tiesības bez starpniekiem saprast un saņemt pilnu informāciju par patiesajām pakalpojumu izmaksām, normatīvajām prasībām un pakalpojumiem.

Tāpēc mēs pakāpeniski mainīsim budžeta veidošanas principus:

Izveidosim budžeta vērtēšanas sistēmu, kurā pieprasīsim papildus informāciju atsevišķu budžeta pozīciju analīzei. Papildus (1) gadskārtējiem finanšu datiem tiks vērtēti arī (2) operatīvie dati, stratēģiskie un taktiskie mērķi, (3) to izpildes novērtējums, (4) izdevumu efektivitātes un lietderības analīze, (5) statistiskā informācija, kā arī (6) neatkarīgs nevalstisko vai privātā sektora organizāciju novērtējums.   Definēsim izmērāmus mērķus, kas nepieciešams, lai (1) vērtētu lēmumus par budžeta līdzekļu pārdalīšanu, (2) iestādes vai departamenta vadības rīcību, plānojot un formulējot budžeta vajadzības, nosakot mērķus un vērtējot darbinieku darbu, kā arī (3) palielinot informācijas pieejamību, atklātību un caurspīdību.

 

Tāpēc mēs publiskosim informāciju un izvērtēsim:

 • pašvaldības iestādēs un uzņēmumus. Ieviesīsim personīgu atbildību par izšķērdīgiem vai neskaidri pamatotiem lēmumiem pašvaldības vai to kapitālsabiedrību izdevumos .Ienākumi un izdevumi būs publiski pieejami un atklāti vērtējami;
 • nodrošināsim iespēju ikvienam sabiedrības loceklim iespēju sekot, pētīt un savlaicīgi reaģēt uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu;
 • vienkāršosim pašvaldības iedzīvotāju iespējas piekļūt precīzām dažādu pašvaldības projektu detalizētām izmaksām;
 • siltumapgādes, ūdens un kanalizācijas tarifu analīzes dati būs publiski pieejami;
 • organizēsim esošās pašvaldību sporta infrastruktūras pieejamību;
 • iestāsimies par pilnīgi atklātu, godīgu budžeta līdzekļu sadali un ekonomiski pamatotu izlietošanu, ņemot vērā visa novada vajadzības;
 • iesaistīsim vietējos uzņēmumus pašvaldības projektos, izmantosim vietējo uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, sekmējot to attīstību;
 • nodrošināsim uzņēmējiem un privātpersonām kvalitatīvus bezmaksas pakalpojumus dokumentu sakārtošanā pašvaldības iestādēs, t.sk. būvvaldē, veicinot sadarbību starp pašvaldību un uzņēmēju.

Tāpēc mēs vienkāršosim procesus un sagatavosim aprakstus dažādu licenču un atļauju iegūšanai, kā piemēram:

 • atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai un citiem uzņēmējdarbības veidiem;
 • atļaujas saņemšana par reklāmas vai izkārtņu izvietošanu pie uzņēmumu veikaliem, birojiem;
 • maznodrošinātās un trūcīgas personas statusa iegūšana;
 • ielu seguma maiņas darbu veikšanas atļaujas saņemšana;
 • publisko pasākumu saskaņošanai;
 • speciālo atļauju saņemšana pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;
 • atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā;
 • atļaujas saņemšana par afišu izvietošanu, u.c.

Tava NĀKOTNE

Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties savas pilsētas un vides attīstības plānošanā.

Tāpēc mēs izveidosim un īstenosim sabiedrības iesaistes stratēģiju:

Sabiedrības iesaiste ir atklāts process, kura ietvaros ļoti plašam nodokļu maksātāju un dažādu organizāciju lokam tiek dota iespēja savlaicīgi saņemt pilnu plānošanas informāciju, piedalīties tās apspriešanā un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Sabiedrības iesaistes stratēģija noteiks pašvaldības rīcību (1) dažādos veidos informējot sabiedrību – sociālajos tīklos, ar masu mediju starpniecību, ar resursu centriem, ar līdzdalības programmām. Stratēģija (2) sniegs informāciju par publisko apspriešanu un uzklausīšanu laika grafikiem, to plānošanu un izziņošanu. Tā definēs (3) dažādas inovatīvas sabiedrības iesaistes metodes, kurās fokus grupu ietvaros sabiedrības pārstāvji varēs diskutēt par attīstības plāniem jau to veidošanas stadijā. (4) Tā skaidros arī pašvaldības nostāju dažādu grupu konfliktu risināšanai.

 Tāpēc pēc saprātīgām konsultācijām ar sabiedrību mēs sistemātiski pārskatīsim attīstības plānus dažādās jomās, kā piemēram:

 • Ambulatorās un stacionārās medicīnas pakalpojumu jomā.
 • Atbalstīsim kvalificētu ārstu piesaisti Saldus Medicīnas centram.
 • Kvalitatīvas, konkurētspējīgas un prognozējamas izglītības sistēmas nodrošināšanā.
 • Pašvaldības piemaksu kārtībai pedagogiem, to kvalifikācijas paaugstināšanai.
 • Pašvaldības stratēģijai bērnudārzu pieejamības jautājumā.
 • Pašvaldības personāla un atalgojuma politikai.
 • Mūžizglītības atbalstam.
 • Izveidosim reemigrācijas atbalsta pasākuma plānu no Saldus izbraukušajiem iedzīvotājiem.
 • Jaunatnes pašiniciatīvu atbalstam, lai veicinātu brīvā laika organizēšanu jauniešiem.
 • Sekosim līdzi Saldus kultūras centra ēkas atjaunošanas procesam, pārstāvēsim iesaistīto un ēkas pakalpojumu saņēmēju intereses, nepieļaujot nelietderīgu līdzekļu izšķērdēšanu.
 • Bijušo industriālo zonu un degradēto teritoriju izmantošanas politikai.
 • Ceļu sakārtošanai visā novadā, neaizmirstot par lauku teritorijām.
 • Uzņēmējdarbības attīstībai samazinot birokrātiju.