APSTIPRINĀTI Politiskās partijas “KPV” dibināšanas sapulcē 2016.gada 3.maijā, Rīgā (protokols Nr.1)

GROZĪTI
Politiskās partijas “KPV LV”
dibinātāju sapulcē
2016.gada 28.maijā, Rīgā (protokols Nr.2)

GROZĪTI
Politiskās partijas “KPV LV”
biedru sapulcē
2017.gada 11.februārī, Rīgā (protokols Nr.3)

 

POLITISKĀS PARTIJAS “KPV LV” STATŪTI


 1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi
 • Politiskās partijas nosaukums ir Politiskā partija “KPV LV” (turpmāk tekstā – Partija).
 • Partijas nosaukuma saīsinājums ir “KPV LV”.
 • Partijai ir sava simbolika, kuras attēls un apraksts ir šo Statūtu (turpmāk tekstā – Statūti) pielikumā nr. 1, kas ir neatņemama Statūtu sastāvdaļa.
 • Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtiem un Partijas programmai (turpmāk tekstā – Programma).
 • Partija tiek dibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 1. nodaļa. Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes
 • Partijas darbības pamatmērķis ir aizstāvēt nodokļu maksātāju intereses attiecībās ar Latvijas valsti.
 • Partijas darbības mērķi ir:
 • stiprināt Latviju kā demokrātisku un tiesisku valsti;
 • panākt, lai valsts lēmumu pieņemšanā tiek ņemtas vērā nodokļu maksātāju intereses;
 • panākt, lai valsts rīkojas lietderīgi un efektīvi un pieņemtie lēmumi ir skaidri un pamatoti;
 • veicināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
 • stiprināt Latvijas drošību.

 

2.3. Partijas uzdevumi ir: 2.3.1. iegūt politisko varu;

 

2.3.2. pārstāvēt vēlētāju un sabiedrības intereses, kas noskaidrotas demokrātiskā un atbildīgā procesā.

 

2.4. Partijas darbības metodes:

 

 • veic politisko darbību, uzņemoties likumā noteikto atbildību;
 • izvirza valsts amatpersonu un deputātu kandidātus un rīko vēlēšanu kampaņas;
 • ar ievēlēto deputātu un valsts amatpersonu līdzdalību īsteno Programmu;
 • iesaista Partijas biedrus un Kopienas ”Kam pieder valsts” (turpmāk tekstā – Kopiena) biedrus lēmumu pieņemšanā.
 • piedalās Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldību un Eiropas Parlamenta darbā.

 

 1. nodaļa. Partijas biedri 
 • Partijas biedri ir Partijas dibinātāji un Statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas, kuras atzīst par sev saistošiem Partijas statūtus, ievēro Ētikas kodeksu un atbalsta Programmu.
 • Par partijas biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un Eiropas Savienības pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet kas uzturas Latvijas Republikā un nav citas partijas biedrs.
 • Par personas uzņemšanu Partijā lemj Partijas Valde (turpmāk – Valde), pamatojoties uz personas motivētu rakstveida iesniegumu (turpmāk – Iesniegums par uzņemšanu Partijā), kuram pievienots dzīves gaitas apraksts (CV) un Biedra deklarācija. Personai ir pienākums Biedra deklarācijā norādīt līdzšinējo darbību politiskajās partijās, kas ir Partijas biedriem pieejama informācija.
 • Valde nākamajā kārtējā sēdē pēc Iesnieguma par uzņemšanu Partijā saņemšanas, izvērtējot personas iesniegumu, lemj par personas uzņemšanu Partijā vai par atteikumu uzņemt tajā. Valdei ir tiesības atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamajai kārtējai sēdei, par to informējot iesniedzēju.
 • Gadījumā, ja Valde pieņēmusi lēmumu uzņemt personu Partijā, persona iegūst biedra statusu, sākot ar brīdi, kad tā ir nomaksājusi iestāšanās naudu. Pieņem, ka personas pirmais maksājums Partijai ir iestāšanās nauda.
 • Gadījumā, ja Valde pieņēmusi lēmumu atteikt uzņemt personu Partijā, personai ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt nākamajā kārtējā Biedru sapulcē.
 • Partijas biedram ir sekojošas tiesības:
 • piedalīties Partijas darbā un tās lēmumu pieņemšanā;
 • iesniegt Valdei lēmumprojektus un priekšlikumus un saņemt atbildi uz tiem;
 • saņemt informāciju par Partijas un tās amatpersonu darbību;
 • vērsties Ētikas komisijā un Revīzijas komisijā;
 • piedalīties Partijas institūciju un amatpersonu vēlēšanās;
 • kandidēt un tikt ievēlētam Partijas amatos un institūcijās;
 • iesniegt Valdei priekšlikumus par vēlēšanās izvirzāmajiem kandidātiem;
 • būt piederīgam kādai no Partijas teritoriālajām nodaļām neatkarīgi no dzīves vietas;
 • piedalīties Partijas darba grupu darbā;
 • izstāties no Partijas vai apturēt darbību tajā, par to rakstveidā paziņojot Valdei ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms izstāšanās vai darbības apturēšanas.

 

3.8. Partijas biedram ir sekojoši pienākumi:

 

 • Statūtu 3.7. punktā noteiktās tiesības un Statūtu 3.8. punktā noteiktos pienākumus izmantot un pildīt labticīgi un atbildīgi;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partijas mērķu sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu;
 • ievērot Statūtus, Programmu un Ētikas kodeksu;
 • pildīt Biedru sapulces, Valdes, Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas lēmumus;
 • informēt Ētikas komisiju vai Valdi par apstākļiem, kas var iespaidot Partijas reputāciju;
 • maksāt biedra naudu;

 

3.9. Dalība Partijā izbeidzas līdz ar biedra izstāšanos vai izslēgšanu no Partijas, kā arī ar biedra nāvi.

 • Partijas biedra izslēgšanu no Partijas ir tiesības ierosināt Partijas priekšsēdētājam, Valdes loceklim, Ētikas komisijai, Revīzijas komisijai vai ne mazāk kā 5 (pieciem) Partijas biedriem, iesniedzot Ētikas komisijā motivētu rakstveida iesniegumu par biedra izslēgšanu (turpmāk tekstā – Iesniegums par biedra izslēgšanu).
 • Saņemot Iesniegumu par biedra izslēgšanu, Ētikas komisija ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā sasauc Ētikas komisijas sēdi, kuras laikā tiek izvērtēti Iesniegumā par biedra izslēgšanu minētie fakti un argumenti, uzklausīts biedrs, par kuru iesniegts Iesniegums par biedra izslēgšanu, un iesniedzēji vai to pilnvaroti pārstāvji.
 • Izskatījusi Iesniegumu par biedra izslēgšanu Statūtu 3.9.punktā noteiktajā kārtībā, Ētikas komisija lemj par biedra izslēgšanu vai neizslēgšanu no Partijas. Gadījumā, ja Ētikas komisija lēmusi par biedra izslēgšanu, tā sagatavo lēmumprojektu par biedra izslēgšanu.
 • Lēmumu par biedra izslēgšanu no Partijas pieņem Valde, pamatojoties uz Ētikas komisijas iesniegto lēmumprojektu. Lēmums stājas spēkā 1 (vienu) mēnesi pēc tā pieņemšanas dienas.
 • Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu biedrs var pārsūdzēt kārtējā Biedru sapulcē, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Lēmuma par biedra izslēgšanu pieņemšanas dienas. Biedru sapulces lēmums ir galīgs. Gadījumā, ja biedrs izmanto savas šajā Statūtu punktā noteiktās tiesības, biedra dalība Partijā tiek apturēta līdz galīgā lēmuma pieņemšanas brīdim. Biedram, kura dalība Partijā ir apturēta, nav tiesību piedalīties Partijas darbībā, un biedrs tiek atbrīvots no biedra naudas maksāšanas pienākuma.
 • Biedru no Partijas var izslēgt, ja konstatē, ka:
 • biedrs neievēro vai pārkāpj Statūtus, Programmu vai Ētikas kodeksu;
 • biedrs darbojas pret Partijas institūciju pieņemtajiem lēmumiem;
 • biedrs nodarījis būtisku kaitējumu Partijai;
 • biedrs izdarījis tādus likuma pārkāpumus, kas diskreditē Partiju;
 • biedrs ir citas politiskās Partijas biedrs;
 • iestājoties Partijā, biedrs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi;
 • biedrs kalendārā gada laikā nav samaksājis biedra naudu;
 • Ētikas komisija ir tiesīga biedram piemērot disciplinārsodu – uzvedības uzlabošanas programmu (turpmāk tekstā – UUP). Lēmumu par UUP piemērošanu var pieņemt gadījumos, kad tiek konstatēts, ka biedrs nav ievērojis vai ir pārkāpis Statūtus, Programmu vai Ētikas kodeksu, bet, objektīvi izvērtējot apstākļus, Ētikas komisija secina, ka pārkāpuma raksturs un smagums nav tāds, lai biedru izslēgtu no Partijas.
 • Kārtību, kādā tiek piemērota UUP, katrā konkrētā gadījumā nosaka Ētikas komisija.

 

 1. nodaļa. Partijas organizatoriskā struktūra 
 • Partijas pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce, Valde, Ētikas komisija un Revīzijas komisija.
 • Biedru sapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu pieņemšanā tieši tiesīgi piedalīties ir visi Partijas biedri.
 • Kārtējo Biedru sapulci sasauc Valde katra gada februāra mēneša otrajā sestdienā. Par Biedru sapulces norises laiku, vietu un darba kārtību Valde paziņo Partijas biedriem ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Biedru sapulces. Valde publicē paziņojumu par Biedru sapulces sasaukšanu Partijas oficiālajā interneta vietnē vai paziņo biedriem par Biedru sapulci reģistrētajā e-pastā.
 • Ārkārtas Biedru sapulci sasauc Valde pēc Partijas priekšsēdētāja, Valdes vai ne mazāk kā vienas desmitās (1/10) daļas Partijas biedru pieprasījuma, 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot tās sasaukšanas iemeslu un ievērojot Statūtu 4.2.1. punktā noteikto kārtību.
 • Ja Valde noteiktajā termiņā Biedru sapulci nesasauc, Partijas biedri, kas pieprasīja ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanu, var to sasaukt patstāvīgi, ievērojot noteikto Biedru sapulces sasaukšanas kārtību.
 • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Partijas biedriem. Ja Biedru sapulcē nav ieradies nepieciešamais biedru skaits, Valde 15 dienu laikā sasauc atkārtotu Biedru sapulci, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
 • Biedru sapulci vada Partijas priekšsēdētājs, ja vien Biedru sapulce neievēl citu sapulces vadītāju.
 • Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretārs, kuru ievēl Biedru sapulce.
 • Biedru sapulce notiek atklāti. Biedru sapulce var nolemt izraidīt personas, kuras traucē tās norisi.
 • Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo biedru, ja vien likumā vai Statūtos nav noteikta cita kārtība.
 • Biedru sapulces kompetencē ir:

 

4.2.9.1 apstiprināt Statūtus, Programmu un Ētikas kodeksu, kā arī veikt grozījumus tajos;

 • ievēlēt Partijas priekšsēdētāju un Valdes locekļus, kā arī atsaukt tos;
 • lemt par jebkuru Partijas priekšsēdētāja, Valdes vai ne mazāk kā 10 partijas biedru ierosinājumu;
 • lemt par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;
 • lemt par Partijas reorganizāciju vai likvidāciju.
 • Ja Partijas biedru skaits pārsniedz 1000 (vienu tūkstoti), Biedru sapulces vietā tiek sasaukts Kongress. Valde nosaka Partijas biedru pārstāvības normu, kā arī delegātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, ievērojot principu, ka Kongresa delegātu skaits nedrīkst būt mazāks par 100 (vienu simtu).
 • Partijas teritoriālās nodaļas organizē kongresa delegātu izvirzīšanu un ievēlēšanu, ievērojot Valdes noteikto pārstāvības normu, un ievēlēto delegātu sarakstu nosūta Valdei ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms kongresa. Kongresa delegātu ievēlēšanā piedalās visi Partijas biedri.
 • Kongresā tieši ir tiesīgi piedalīties Valdes noteiktajā kārtībā ievēlētie delegāti, kā arī Partijas priekšsēdētājs, Valdes locekļi, Ētikas komisijas locekļi, Revīzijas komisijas locekļi un Partijas biedri, kuri ir Eiropas Parlamenta deputāti, Saeimas deputāti, ministri un pašvaldību deputāti.

 

4.2.13. Statūtos noteiktais regulējums par Biedru sapulces sasaukšanu, norisi un kompetenci pilnībā attiecas arī uz Kongresu, ja vien likumā kāda jautājuma izlemšana nav noteikta ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.

 

4.3. Valde ir Partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Partiju.

 • Valde sastāv no 5 (pieciem) Valdes locekļiem, kuri ir tiesīgi pārstāvēt Partiju katrs atsevišķi. Valdi vada Valdes priekšsēdētājs, kurš vienlaicīgi ir arī Partijas priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētāju ievēl Biedru sapulce no ievēlēto Valdes locekļu vidus.
 • Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus Valdes priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.
 • Valdi ievēl Biedru sapulce uz diviem gadiem. Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.
 • Valdes locekļu kandidāti ir izvirzāmi vismaz divas nedēļas pirms Biedru sapulces, kurā tie tiks ievēlēti. Tiesības izvirzīt Valdes locekļa kandidātu ir ne mazāk kā desmit (10) Partijas biedriem.
 • Valdes locekļu vēlēšanas notiek, atklāti balsojot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi.

Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko klātesošo balsu skaitu, ievērojot Statūtu 4.3.1.punktā noteikto. Ja vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu skaitu un kopā pārsniedz ievēlamo Valdes locekļu skaitu, tad par šiem Valdes locekļu kandidātiem rīkojama atkārtota balsošana.

 • Valdes sēdes sasauc un vada Partijas priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots Valdes loceklis ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes ārkārtas sēdes sasauc pēc Ētikas komisijas, Revīzijas komisijas vai vismaz trīs Valdes locekļu pieprasījuma.
 • Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, bet ar ne mazāk kā trīs Valdes locekļu balsīm. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
 • Starp sēdēm Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez ārkārtas sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā (tostarp elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu.
 • Valdes sēdes Partijas biedriem ir atklātas. Valde var lemt par sēdes vai tās daļas noturēšanu aizklāti, ja tam ir svarīgs iemesls. Valdes sēdēs var aicināt piedalīties personas, kam ir sevišķa kompetence apspriežamajos jautājumos, ja tā lemj Valde.
 • Valdes sēdes tiek protokolētas.

 

 • Valde:
 • no Valdes locekļu vidus ievēl Valdes priekšsēdētāja vietniekus;
 • nodrošina Programmas īstenošanu un pārvaldes institūciju lēmumu izpildi;
 • nodrošina sadarbību ar Kopienu ”Kam pieder valsts” un Kopienas viedokļu uzklausīšanu;
 • izlemj kārtējos Partijas politiskos un organizatoriskos jautājumus;
 • izskata, virza vai gatavo Statūtu, Programmas un iekšējo dokumentu projektus;
 • izveido un apstiprina Partijas biedru izvirzīto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta, Saeimas un Pašvaldību vēlēšanām;
 • apstiprina priekšvēlēšanu programmas;
 • saskaņā ar Biedru sapulcē lemto, lemj par Partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā, apstiprina kandidatūras Ministru kabineta locekļu amatiem, kā arī to amatpersonu kandidatūras, kuras izvirza Saeimas deputāti un ievēl Saeima;
 • lemj par biedru uzņemšanu Partijā, kā arī par izslēgšanu no tās;
 • informē biedrus par Partijas darbību;
 • pārvalda Partijas mantu un rīkojas ar Partijas līdzekļiem;
 • pieņem Partijas budžetu un apstiprina gada pārskatu;
 • organizē Partijas grāmatvedības uzskaiti;
 • ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;
 • sniedz Revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus;
 • reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību Biedru sapulcē;
 • veic citus Statūtos noteiktos pienākumus;
 • apstiprina un atbrīvo Partijas biroja vadītāju;
 • apstiprina kārtību, kādā Partija algo darbiniekus;
 • nosaka biedra naudas maksāšanas kārtību;
 • apstiprina Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļu iecelšanas kārtību un ieceļ Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļus.
 • Valde ir atbildīga par Partijas darbību.
 • Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības.
 • Partijas priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza Valde vai vismaz 10 (desmit) Partijas biedri vismaz divas nedēļas pirms Biedru sapulces, priekšlikumu iesniedzot Valdei.
 • Partijas priekšsēdētājs pārstāv Partiju atsevišķi. Partijas priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojama publiski pauž Partijas viedokli, paraksta Partijas institūciju lēmumus, pilnvaro Partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai, kā arī viņam ir bankas dokumentu, līgumu, pilnvaru un visu citu Partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu paraksta tiesības.

 

4.5. Ētikas komisija ir neatkarīga Partijas konsultatīva institūcija.

 • Ētikas komisija sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kurus ieceļ Valde saskaņā ar Ētikas komisijas locekļu iecelšanas kārtību. Par Ētikas komisijas locekli var būt Partijas biedrs, kurš neieņem nevienu citu amatu Partijā. Ētikas komisijas loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Ētikas komisijas locekļa amata atstāšanu.
 • Ētikas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.
 • Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi (2) tās locekļi, no kuriem viens ir Ētikas komisijas priekšsēdētājs. Ētikas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 • Svītrots ar 11.02.2017. biedru sapulces lēmumu.
 • Ētikas komisija:
 • izskata iesniegumus par biedra izslēgšanu;
 • izskata iesniegumus par biedru iespējami izdarītiem Statūtu, Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem;
 • risina Partijas biedru savstarpējos strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās puses un cenšoties tās samierināt;
 • sniedz pārskatu par savu darbību Biedru sapulcē.

 

4.5.6. Ētikas komisija savu atzinumu lēmumprojekta veidā sniedz Valdei.

 

4.6. Revīzijas komisija ir neatkarīga Partijas institūcija, kas pārrauga Partijas finanšu piesaisti un finanšu izlietojumu.

 • Revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kurus ieceļ Valde saskaņā ar Revīzijas komisijas locekļu iecelšanas kārtību. Par Revīzijas komisijas locekli var būt Partijas biedrs, kurš neieņem nevienu citu amatu Partijā. Revīzijas komisijas loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Revīzijas komisijas locekļa amata atstāšanu.
 • Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.
 • Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 2 tās locekļi, no kuriem viens ir Revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 • Revīzijas komisija:
 • ne retāk kā vienu reizi gadā veic Partijas finansiālās darbības pārbaudi;
 • reizi gadā sniedz pārskatu Biedru sapulcei par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, kā arī par Partijas budžeta izlietojumu.
 • Par pamanītiem trūkumiem Revīzijas komisija nekavējoties ziņo Valdei.

 

 1. nodaļa. Partijas struktūrvienības
 • Partija saskaņā ar Valdes lēmumu var veidot teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas kā Partijas biedru galvenās diskusiju un lēmumu pieņemšanas vietas (turpmāk tekstā – Nodaļas).
 • Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa – katrā administratīvajā teritorijā veidojot vienu Nodaļu, kurā ir ne mazāk kā 5 (pieci) biedri. Ar Valdes piekrišanu vienā administratīvajā teritorijā var tikt izveidotas vairākas Nodaļas.
 • Nodaļa darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, Biedru sapulces pieņemtajiem lēmumiem un Valdes apstiprināto attiecīgās Nodaļas nolikumu.
 • Nodaļa izmanto Partijas nosaukumu un simboliku.
 • Nodaļu pārstāv attiecīgās Nodaļas vadītājs, kuru uz diviem gadiem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu ievēl Nodaļas sapulcē.
 • Partijas Nodaļai ir tiesības un pienākumi:
 • ievēlēt delegātus Kongresam;
 • iesniegt lēmumprojektus Valdei un Biedru sapulcei;
 • izvirzīt Partijas institūciju locekļu kandidātus, atbilstoši Statūtos noteiktajai kandidātu izvirzīšanas kārtībai;
 • izvirzīt kandidātus Partijas sarakstiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
 • aicināt Partijas izvirzītos deputātus vai ministrus uz tikšanos, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem;
 • īstenot Partijas programmu novados un pilsētās;
 • informēt sabiedrību par Partijas mērķiem un aktivitātēm.
 • Pēc vismaz piecu Partijas biedru priekšlikuma Valde pieņem lēmumu izveidot Partijas tematiskās struktūrvienības noteiktos jautājumos (turpmāk tekstā – Darba grupas).
 • Darba grupas apvieno Partijas biedrus ar atbilstošām zināšanām un interesi par kādiem noteiktiem jautājumiem un izstrādā priekšlikumus Valdei par tiem.
 • Darba grupas sadarbojas ar attiecīgajām Kopienas darba grupām.
 • Darba grupas savā darbībā ir Valdes pārraudzībā.

 

 1. nodaļa. Partijas sadarbība ar Kopienu ”Kam pieder valsts”
 • Kopienas birojs (turpmāk tekstā – Birojs) nodrošina sadarbību starp Kopienu un Partiju.
 • Partijas biedri iesaistās Kopienas izveidotajās darba grupās pēc profesionālajām vai teritoriālajām interesēm.

 

 1. nodaļa. Deputātu kandidātu izvirzīšana un sarakstu apstiprināšanas kārtība
 • Deputāta kandidātus Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām iekļaušanai Partijas kandidātu sarakstā var izvirzīt ne mazāk kā 10 (desmit) partijas biedri, Nodaļa vai Valde.
 • Lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām pieņem Valde.

 

 1. nodaļa. Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība
 • Partija ir juridiska persona un tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, fizisko personu ziedojumi un cits normatīvajos aktos atļautā kārtībā iegūts īpašums un ienākumi.
 • Partijas biedrs maksā biedra naudu atbilstoši savām materiālajām iespējām, bet tās apmērs nevar būt mazāks par 30 (trīsdesmit) EUR gadā.
 • Saņemot Partijas biedra rakstisku iesniegumu, Valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.

 

8.4. Partijas biedrs maksā iestāšanās naudu 20 (divdesmit) EUR apmērā.

 • Partijas biedrs nav tiesīgs saņemt vai veikt jebkādus maksājumus Partijas vārdā, iepriekš to nesaskaņojot ar Valdi.
 • Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība tiek pildīta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Partijas manta un finanšu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas Statūtiem un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības nodrošināšanai.
 • Par partijas mantas un finanšu līdzekļu iegūšanu, izlietošanu, izmantošanu vai atsavināšanu lemj partijas Valde, Revīzijas komisija vai Biedru sapulce, ja ir saņemts pieprasījums šādu jautājumu izvirzīt Biedru sapulcei lemšanai.
 • Partijas saimniecisko un finansiālo darbību uzrauga un revīziju veic Revīzijas komisija.
 • Partijas finanšu pārskatu un tā atbilstību normatīvajiem aktiem ne retāk kā vienu reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.
 • Partijas ikdienas darbību nodrošina Partijas birojs, kuru vada Valdes apstiprināts Partijas biroja vadītājs.

 

 1. nodaļa. Nobeiguma noteikumi 
 • Grozījumus Statūtos apstiprina Biedru sapulce, ja par to nobalso vairāk kā puse no klāt esošajiem biedriem, atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.
 • Grozījumus Programmā apstiprina Biedru sapulce, ja par to nobalso vairāk kā puse no klāt esošajiem biedriem, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.
 • Lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu vai partijas reorganizāciju pieņem Biedru sapulce. Lēmumam nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm.