Vienīgā partija, kas zina, kā panākt reālas pārmaiņas.

VIENLĪDZ AUGSTS
LABKLĀJĪBAS LĪMENIS
VISOS
EIROPAS SAVIENĪBAS REĢIONOS

Eiropas Parlamenta Programma

1Eiropa
tās iedzīvotājiem

KPV LV veicinās Latvijas aktīvu dalību Eiropā, pastāvošā uz tādiem principiem un vērtībām kā atbildība, tiesiskums, brīvība, drošība, cilvēktiesības un solidaritāte starp cilvēkiem. KPV LV ir par demokrātisku, caurspīdīgu un efektīvu ES pārvaldību, stiprinot tās nozīmi svarīgos kopīgajos jautājumos, bet atstājot mazāk svarīgos jautājumus katras ES dalībvalsts atbildībā.

2Drošība un tiesiskums

Nelegālā migrācija, ieroču, narkotisko vielu un cilvēku tirdzniecība, kontrabanda un kiberuzbrukumi ir tikai daļa no ES drošības jautājumiem. ES uzdevums ir aizsargāt Eiropas iedzīvotājus un to vērtības. KPV LV mērķis stiprināt ES ārējo robežu un Latvijas austrumu robežas drošību, lai mazinātu nelegālās migrācijas un kontrabandas riskus.

3Eiropas ārējās attiecības

KPV LV atbalstīs ES attīstības, sadarbības un politiskā dialoga turpināšanu ar citām pasaules valstīm un reģioniem, paplašinot un padziļinot ES un partnerības valstu savstarpējās politiskās un tirdzniecības attiecības, veicinot demokrātiju un labu pārvaldību.

4Solidāra un iekļaujoša sabiedrība

KPV LV aizstāvēs vienlīdzību un līdztiesību, aizliedzot jebkādu diskrimināciju, lai ikvienam ES iedzīvotājam būtu tiesības uz vienādu attieksmi, atalgojumu un iespējām nodarbinātībā, sociālajā aizsardzībā un izglītībā, neatkarīgi no nosacījumiem. KPV LV atbalstīs labklājību un iekļaujošas sabiedrības veidošanu ES iedzīvotājiem.

5Cilvēks un vide

Vides un sociālie standarti ES līmenī ir stūrakmens labiem dzīves apstākļiem. KPV LV vēlas panākt, lai kvalitatīva pārtika, tīrs ūdens, veselīgi dzīves apstākļi, ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana, kas atbilst vides standartiem, būtu pieejama ikvienam ES iedzīvotājam.

6Kultūras saglabāšana

Lai saglabātu valodu kolorītumu digitālajā laikmetā, veicināma mazo ES valodu iekļaušana viedo tehnoloģiju attīstībā. KPV LV par būtisku uzskata ES dalībvalstu kultūru un valodu dažādības veicināšanu, saglabājot un izzinot vēsturi, pilsētas un reģionus, jo šie faktori veidos arī Latvijas identitāti.

7Izglītība, prasmes un mobilitāte

Kvalitatīva izglītība nodrošinās ES par konkurētspējīgāko, dinamiskāko un uz zināšanām vērstāko sabiedrību pasaulē. KPV LV liek uzsvaru uz digitālajām prasmēm, tā veidojot ciešāku saiti starp izglītību, tehnoloģijām un inovācijām, kas veicina personu mobilitāti.

8Euro, investīcijas un ekonomiskā pārvaldība

KPV LV iestājas par ES monetārās zonas attīstību līdzsvarotā un koordinētā veidā ar stingru plānošanas politiku, tā mazinot ekonomisko koncentrēšanos konkurētspējīgākajos reģionos, bet lejupslīdi citos. KPV LV mērķis ir iegūt ES investoru uzticību Latvijai un tās uzņēmējiem, mazināt ES iedzīvotāju atkarību no kredītiestādēm, bet veicināt mājsaimniecību finansiālo stabilitāti, pārtiekot no pašu gūtajiem ienākumiem.

9Uzņēmējdarbība un inovācijas

Latvijas uzņēmumiem jābūt ievērojamai daļai no ES un starptautiskā tirgus. KPV LV uzdevums ir palīdzēt Latvijas jaunajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem apgūt brīvāku, godīgāku, konkurētspējīgāku un inovācijām bagātāku ES dalībvalstu tirgus.

10Darba vietas un izaugsme

KPV LV, atbilstoši Eiropas sociālā modeļa nosacījumiem, veicinās ES dalībvalstu darba vides attīstību, radot godīgu konkurenci, labvēlīgus darba vides nosacījumus un augstu dzīves līmeni. KPV LV ir par brīvu darbaspēka kustību ES, ievērojot dalībvalstu nacionālos, sociālos un kultūras standartus.

11Digitālā sabiedrība

Garantējot drošību un privātuma aizsardzību, KPV LV atbalsta digitālo tehnoloģiju attīstību un vienota digitālā tirgus izveidi, īpašu uzmanību pievēršot industriju, uzņēmumu un publiskā sektora digitalizācijai.

12Zemkopība

KPV LV stiprinās ES Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumus Latvijas zemnieku atbalstam, tāpēc mērķis ir panākt vienlīdzīgus ES atbalsta platībmaksājumus un mazo saimniecību attīstību, ievērojot ekoloģiskus vides pamatnosacījumus.

13Enerģētika un klimata pārmaiņas

KPV LV sekmēs ilgtspējīgu vides politiku, ievērojot iedzīvotāju spējas to atbalstīt, un turpinās ES iesākto darbu pie resursu efektivitātes un siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas. KPV LV veicinās ES iekšējo enerģētisko neatkarību, kā arī dalībvalstu kopējo enerģētisko drošību.

Pārējie programmas punkti

SAEIMAS PROGRAMMA

1Likvidēt koalīcijas padomi

ŠOBRĪD TAUTAI BŪTISKUS LĒMUMUS PIEŅEM ANTIKONSTITUCIONĀLS VEIDOJUMS

Nav pieņemami, ka Koalīcijas padomes sēdēs piedalās personas, kas apsūdzētas smagos, krimināli sodāmos pārkāpumos. Tas neveicina tautas uzticēšanos politiķiem, viņu godprātīgumam un pieņemto lēmumu pamatotībai.

2Būtiski samazināt ministru skaitu

Valdība 14 cilvēku sastāvā nav spējīga efektīvi strādāt

PAŠREIZĒJAIS VALDĪBAS FORMĀTS NAV PIEMĒROTS EFEKTĪVAM DARBAM

3MAINĪT VALSTS PĀRVALDES MODELI

JAUNA SISTĒMA: MINISTRI VEIDO VALSTS POLITIKU UN SEKRETARIĀTI – REALIZĒ VALSTS POLITIKU

Šobrīd ministrijas ir «valstis valstī». To mērķis – apgūt pēc iespējas lielākus budžeta līdzekļus. To pamatfunkcija – izpildīt pašu izstrādātus uzdevumus.

Aizsājot ministrijas ar sekretariātiem, būs iespējams novērst funkciju dublēšanos un būtiski samazināt birokrātiju.

4LIKVIDĒT RINDAS UZ BĒRNUDĀRZIEM

VISI BĒRNUDĀRZI – VALSTS PĀRZIŅĀ

Bērnudārzu pieejamība un bērnu sākumizglītība ir valstiska problēma, kas ietekmē gan demogrāfiju, gan izglītības kvalitāti, gan sabiedrības integrāciju.

5VISAS VALSTS
FINANSĒTAS SKOLAS –
VALSTS PĀRZIŅĀ

TIKAI VALSTISKA PIEEJA SPĒS NODROŠINĀT LABU IZGLĪTĪBU ILGTERMIŅĀ
Šobrīd izglītībai ir 122 saimnieki
(119 pašvaldības + 3 valsts institūcijas).

VISA VALSTS APMAKSĀTA PAMATA UN VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA LATVIEŠU VALODĀ
Vienots mācību saturs, paredzamas kvalitātes izglītība.

6APVIENOT
VISAS VALSTS
AUGSTSKOLAS

Šobrīd Latvija ir pasaules līderis valsts augstskolu skaita ziņā, taču neviena no mūsu augstskolām nav pasaules 800 labāko augstskolu vidū!

KVALITĀTE, NEVIS KVANTITĀTE

Tikai apvienojot un efektīvi izmantojot valsts līdzekļus, būs iespējams būtiski uzlabot augstākās izglītības kvalitāti.

7VIENMĒR PIEEJAMS ĢIMENES ĀRSTS

Ģimenes ārsts – galvenais saskarsmes punkts ar  veselības sistēmu.

SAVLAICĪGA VESELĪBAS APRŪPE

Lielāks finansējums un mazāks birokrātiskais slogs ģimenes ārstiem dos iespēju vairāk laika veltīt pacientam. Ārstiem jāstrādā cilvēkiem, nevis birokrātiskajai sistēmai!

8SAMAZINĀT
MEDIKAMENTU
CENAS

Mēs liberalizēsim farmācijas nozari!

MEDIKAMENTI NOPĒRKAMI MAZUMTIRDZNIECĪBAS
VIETĀS VISĀ LATVIJĀ

Laiks izbeigt tikai aptieku ķēdēm izdevīgos nosacījumus. Cilvēkiem jādod iespēja iegādāties bezrecepšu zāles visās populārākajās mazumtirdzniecības vietās visā Latvijā.

9REĀLS ATBALSTS PENSIONĀRIEM

NĪN ATCELŠANA VIENĪGAJAM MĀJOKLIM
Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur NĪN jāmaksā arī maznodrošinātajiem.

IESPĒJA IZVĒLĒTIES TURPINĀT SAŅEMT SAVU VAI AIZGĀJUŠĀ DZĪVESBIEDRA PENSIJU
Pabalsts uz noteiktu laiku nav reāls atbalsts, dzīvesbiedru pārdzīvojušam pensionāram nepieciešams ilgtermiņa risinājums.

10APTURĒT CILVĒKU GRIMŠANU PARĀDOS

SAKĀRTOT LIKUMDOŠANU ĀTRO KREDĪTU REKLAMĒŠANAI UN SAŅEMŠANAI NOSACĪJUMIEM

Pārāk pieejami ātrie aizdevumi un agresīva, nepietiekami regulēta šo aizdevumu reklāma rada piespiedu emigrācijas riskus ilgtermiņā

11REFORMĒT VID

Kontrabandas un PVN shēmu apkarošana ir politiskās gribas jautājums.

VID JĀKONCENTRĒJAS UZ DARBU AR LIELAJIEM
NODOKĻU NEMAKSĀTĀJIEM

Valsts ieņēmumu dienestam nepieciešams jauns vadītājs ar plašākām pilnvarām un iespēju savākt jaunu, rīcībspē-
jīgu komandu.

12IZSTRĀDĀT JAUNU NODOKĻU SISTĒMU

Beidzot arī Latvijā!

SOCIĀLI ATBILDĪGĀKA UN TAISNĪGĀKA NODOKĻU POLITIKA VISIEM LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM.

Paredzamas uzņēmējdarbības un sociālā komforta pamats.

13PANĀKT EFEKTĪVĀKU
TIESU DARBU

CILVĒKIEM JĀATGŪST PĀRLIECĪBA, KA TAISNĪGUMS PANĀKAMS SAPRĀTĪGĀ TERMIŅĀ

No korupcijas brīva tiesu sistēma un ātrs tiesvedības process ir galvenie priekšnoteikumi efektīvākam tiesu darbam.

Rādīt Saeimas programmas punktus

Video

  • KPV LV piedāvā LIKVIDĒT KOALĪCIJAS PADOMI
  • KPV LV piedāvā PANĀKT EFEKTĪVĀKU TIESU DARBU LATVIJĀ
  • KPV LV piedāvā REĀLU ATBALSTU PENSIONĀRIEM
  • KPV LV piedāvā SAMAZINĀT MEDIKAMENTU CENAS
Citi video
Kalendārs

Pr
Ot
Tr
Ce
Pk
Se
Sv
PIEVIENOJIES

Ja Tev nav vienaldzīga Latvijas nācijas pastāvēšana ilgtermiņā un Tu atbalsti mūsu idejas un programmu nākamajām Saeimas vēlēšanām,

KĻŪSTI PAR MŪSU BIEDRU
aizpildot šo anketu:

E-pastā saņemsi apstiprinājumu par iestāšanos.

Vērts izlasīt
LASĪT VĒL

KPV LV cilvēki: valde

Artuss Kaimiņš

Artuss Kaimiņš

KPV LV valdes loceklis, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs. KPV LV frakcijas vadītāja vietnieks.

Atis Zakatistovs

Atis Zakatistovs

KPV LV valdes loceklis,
Finanšu ministra parlamentārais sekretārs. Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. KPV LV frakcijas vadītājs.

Ralfs Nemiro

Ralfs Nemiro

KPV LV valdes loceklis, Ekonomikas ministrs, jurists.

Miks Vizbulis

Miks Vizbulis

KPV LV valdes loceklis,
uzņēmējs, fonda «Daugavas Vanagi» valdes loceklis

Citi KPV LV cilvēki

5. saraksts: Eiropas Parlaments
Kaspars Ģirģens

Kaspars Ģirģens

Deputāts
Latvijas Republikas Saeima

Roberts Spručs

Roberts Spručs

Parlamentārais sekretārs
Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Beata Jonite

Beata Jonite

Ministra padomniece
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Aivars Geidāns

Aivars Geidāns

Deputāts
Latvijas Republikas Saeima

Ieva Treice-Puriņa

Ieva Treice-Puriņa

Mārketinga direktore
SIA SunRent LV

Maksims Bartuševičs

Maksims Bartuševičs

Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā
SIA "ENERGOSERT"

Anna Āboliņa

Anna Āboliņa

Deputāta palīgs
Latvijas Republikas Saeima

Artūrs Homins

Artūrs Homins

Projektu asistents
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Uģis Jankavs

Uģis Jankavs

Valdes priekšsēdētājs
MILANORIGA SIA

Toms Andersons

Toms Andersons

Īpašnieks
IK 2T SERVISS

Iveta Ziemele

Iveta Ziemele

Deputāta palīgs
Latvijas Republikas Saeima

Agnese Zaļakmentiņa

Agnese Zaļakmentiņa

Deputāta palīgs
Latvijas Republikas Saeima

Zane Bērziņa

Zane Bērziņa

Valdes priekšsēdētāja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Raccoon Serviss

Ainārs Vilciņš

Ainārs Vilciņš

Valdes loceklis, īpašnieks
SIA "YOURTIME"

Kristaps Jēkabsons

Kristaps Jēkabsons

Menedžeris, kokmateriālu uzmērītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI"

Krišs Lipšāns

Krišs Lipšāns

Konsultants
Latvijas Republikas Saeima

15. saraksts: Rīga
Artuss Kaimiņš

Artuss Kaimiņš

KPV LV valdes loceklis, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs. KPV LV frakcijas vadītāja vietnieks.

IVETA BENHENA-BĒKENA

IVETA BENHENA-BĒKENA

SIA «JUMBURGS» valdes locekle

DIDZIS ŠMITS

DIDZIS ŠMITS

Biedrības «European Crabbing Association» prezidents

ALEKSANDRS LAPAJEVS

ALEKSANDRS LAPAJEVS

Uzņēmējs, SIA «Antic One» valdes loceklis

ROMANS JUSTS

ROMANS JUSTS

Veikala vadītājs, SIA «Olivija»

SALVIS PETRIKS

SALVIS PETRIKS

Eksporta vadītājs, SIA «Kon Group»

JUTA DUMPFA-NEVEROVSKA

JUTA DUMPFA-NEVEROVSKA

Pašnodarbināta persona

ARTŪRS VĒJŠ

ARTŪRS VĒJŠ

Ražošanas vadītājs, SIA «CERTEX LATVIJA»

ANDRIS KIVIČS

ANDRIS KIVIČS

Raidījumu vadītājs, SIA «reklāmas autori»

ELITA LAZDA

ELITA LAZDA

Lektore, Alberta koledža

IVARS ČIVČIŠS

IVARS ČIVČIŠS

Studiju programmas direktors SIA «Alberta koledža»

MĀRIS DARĢIS

MĀRIS DARĢIS

Pētnieks, Rīgas Tehniskā universitāte

KRISTS BERGANS-BERĢIS

KRISTS BERGANS-BERĢIS

Uzņēmējs, SIA «Greenwalk Baltic» valdes loceklis

JĀNIS BARONIŅŠ

JĀNIS BARONIŅŠ

Students

KONSTANTĪNS UĻBIKS

KONSTANTĪNS UĻBIKS

Videoinženieris, SIA «Pirmais Baltijas kanāls»

UĢIS JANKAVS

UĢIS JANKAVS

SIA «MILANORIGA» valdes priekšsēdētājs

ARTŪRS KĻAVIŅŠ

ARTŪRS KĻAVIŅŠ

Vecākais bārmenis, SIA «AQUA LUNA»

ARNIS PUKSTS

ARNIS PUKSTS

SIA «Intelligent Agency» valdes priekšsēdētājs

SIGITA CĪRULE-PĀNE

SIGITA CĪRULE-PĀNE

SIA «TRAVEL WITH US» valdes locekle

ROLANDS KREICMANIS

ROLANDS KREICMANIS

Pārdevējs-konsultants, SIA «SALMO»

MAKSIMS BARTUŠEVIČS

MAKSIMS BARTUŠEVIČS

Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, SIA «ENERGOSERT»

ANNA ĀBOLIŅA

ANNA ĀBOLIŅA

Uztura katedras biroja vadītāja, Rīgas Stradiņa universitāte

JUDĪTE VOLKOVA

JUDĪTE VOLKOVA

SIA «JUVO PLUS» valdes locekle

BEATE JONITE

BEATE JONITE

Biroja vadītāja, politiskā partija «KPV LV»

MĀRĪTE MITKA-BĒRZIŅA

MĀRĪTE MITKA-BĒRZIŅA

SIA «Poga LV» valdes locekle

JEĻENA PĀRMALE

JEĻENA PĀRMALE

Uzņēmēja, IK «Milānija» īpašniece

GATIS TĪBERGS

GATIS TĪBERGS

Radio tīkla mērījumu inženieris, SIA «Tele 2»

SIGITA OLBAČEVSKA

SIGITA OLBAČEVSKA

SIA «Floriena» vadītāja

ALBERTS JĒKABSONS

ALBERTS JĒKABSONS

Vietējo karšu operāciju analītiķis, SIA «HERE Latvia»

AGNESE ZAĻAKMENTIŅA

AGNESE ZAĻAKMENTIŅA

Servisa vadītāja, SIA «RIMI LATVIA»

ARTŪRS GARONSKIS

ARTŪRS GARONSKIS

Pensionārs

AINĀRS VILMANIS

AINĀRS VILMANIS

Vilciena vadītājs, AS «Pasažieru vilciens»

GAĻINA MAKSIMOVA

GAĻINA MAKSIMOVA

SIA «Euroclub», valdes locekle

JĀNIS ĶEMERS

JĀNIS ĶEMERS

Strādnieks, «Greencore Food To Go»

DZINTRA VIZBULE

DZINTRA VIZBULE

Operatīvais darbinieks, «Amber Staff»

EVIJA BENHENA-BĒKENA

EVIJA BENHENA-BĒKENA

Projektu vadītāja, «The Corvengence Group»

IVARS PUGA

IVARS PUGA

Aktieris, Latvijas Nacionālais teātris

15. saraksts: Vidzeme
Linda Liepiņa

Linda Liepiņa

KPV LV valdes locekle,
uzņēmēja, restorānu tīkla "Wok to Walk" franšīzes turētāja Latvijā un Igaunijā

MĀRIS MOŽVILLO

MĀRIS MOŽVILLO

Alojas novada deputāts

ALDIS BLUMBERGS

ALDIS BLUMBERGS

Zvērināts advokāts

AINĀRS VILCIŅŠ

AINĀRS VILCIŅŠ

Uzņēmējs, SIA «YOURTIME» valdes loceklis

IEVA KRAPĀNE

IEVA KRAPĀNE

Lietvede,
reģionālā pašvaldības policija

ARNIS BOLE

ARNIS BOLE

Uzņēmējs, SIA «JAUNLAIMĪTES» valdes priekšsēdētājs

SOFIJA GRĪNVALDE

SOFIJA GRĪNVALDE

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vecākā eksperte

KRISTAPS KOSĪTIS

KRISTAPS KOSĪTIS

Uzņēmējs, SIA «Netnet» valdes loceklis

KARINA SPRŪDE

KARINA SPRŪDE

Ādažu novada domes deputāte

JĀNIS DVĒSELĪTIS

JĀNIS DVĒSELĪTIS

SIA «Mūsu saime» masieris

ELVISS OZOLS

ELVISS OZOLS

Vidzemes NĪ daļas pārvaldnieks VAS «Tiesu nama aģentūra»

EDGARS MEŽECKIS

EDGARS MEŽECKIS

Uzņēmējs, SIA «Technohansa Build» valdes priekšsēdētājs

MĀRIS GRĪNBERGS

MĀRIS GRĪNBERGS

Uzņēmējs, SIA «Noliktava 195» valdes priekšsēdētājs

VILNIS PORIŅŠ

VILNIS PORIŅŠ

AS «G4S Latvia» objekta vadītājs

JĀNIS VĪKSNA

JĀNIS VĪKSNA

Bezdarbnieks

TOMS VILCIŅŠ

TOMS VILCIŅŠ

Iespieddarbu maketētājs SIA «ERVITEX» 

ZANE BĒRZIŅA

ZANE BĒRZIŅA

Uzņēmēja, SIA «Raccoon Serviss» valdes priekšsēdētājs

OLITA LANDSMANE

OLITA LANDSMANE

Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāja, Alojas novada dome

ILVARS RULLIS

ILVARS RULLIS

Saimniecības pārzinis, Valkas pilsētas kultūras nams

JĀNIS BĀRBALIS

JĀNIS BĀRBALIS

Sporta pasākumu vadītājs, Limbažu novada dome

INESE STRAUME

INESE STRAUME

«Latvijas invalīdu biedrība», valdes priekšsēdētāja

ARTŪRS DZENIS

ARTŪRS DZENIS

Reklāmas speciālists SIA «Hokeja pasaule»

LINDA PASTARE

LINDA PASTARE

Skolotāja, PIKC «Ogres tehnikums»

INGUS ŠTELCS

INGUS ŠTELCS

Uzņēmējs, SIA «Alojas novada saimniekserviss» valdes priekšsēdētājs

KRISTAPS VEIKŠĀNS

KRISTAPS VEIKŠĀNS

Uzņēmējs, SIA «LKS Studios» direktors

ANDRIS MIKĀLS

ANDRIS MIKĀLS

Uzņēmējs, SIA «AGS» valdes loceklis

KALVIS IRBE

KALVIS IRBE

Uzņēmējs,  SIA «VKI» valdes priekšsēdētājs

JANEKS EKURS

JANEKS EKURS

Uzņēmējs,  SIA «FASTWAYS» direktors

15. saraksts: Kurzeme
Atis Zakatistovs

Atis Zakatistovs

KPV LV valdes loceklis,
Finanšu ministra parlamentārais sekretārs. Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. KPV LV frakcijas vadītājs.

RAMONA PETRAVIČA

RAMONA PETRAVIČA

Labklājības ministre. LR Saeimas deputāte.

ĒRIKS PUCENS

ĒRIKS PUCENS

Kuldīgas novada pašvaldības deputāts

ILGA PRANČA-HARTINGERA

ILGA PRANČA-HARTINGERA

SIA «Maras Manor» valdes locekle

ARTURS ZĪLĪTIS

ARTURS ZĪLĪTIS

Saimniecības vadītājs, Priekules daudzfunkcionālā sporta halle

EGILS MATĪSS MADELIS

EGILS MATĪSS MADELIS

Darba aizsardzības speciālists,  SIA «AHG»

EDGARS KRONBERGS

EDGARS KRONBERGS

Vides pārvaldības speciālists, Saldus novada pašvaldība

REINIS IMMERMANIS

REINIS IMMERMANIS

Rezerves daļu pārdevējs, SIA «KONEKESKO LATVIJA»

TOMS ANDERSONS

TOMS ANDERSONS

Loģistikas speciālists, «DHL Supply Chain»

GINTS ZVIRBULIS

GINTS ZVIRBULIS

Uzņēmējs, SIA «Abavas brīvdienas» valdes priekšsēdētājs

RAIMONDS KUČINSKIS

RAIMONDS KUČINSKIS

Apsargs, SIA «Screen Group»

DAINIS DRĒŽIS

DAINIS DRĒŽIS

Pensionārs

GINTS LIEPIŅŠ

GINTS LIEPIŅŠ

Pašnodarbinātais, «Liepins Gourmet»

JĀNIS BRŪKLIS

JĀNIS BRŪKLIS

Būvuzraugs SIA «pro CAD»

AIVARS MAIZĪTIS

AIVARS MAIZĪTIS

Uzņēmējs, IK «AG-AUTO»

15. saraksts: Latgale
ROBERTS SPRUČS

ROBERTS SPRUČS

Ārsts, anesteziologs-reanimatologs

ROMUALDS SILIŅŠ

ROMUALDS SILIŅŠ

Lauksaimnieks

AINĀRS BELOVS

AINĀRS BELOVS

Uzņēmējs, SIA «Fitnesa parks» valdes loceklis

RAIMONDS NIPERS

RAIMONDS NIPERS

Dagdas novada pašvaldības deputāts, uzņēmējs.

ANATOLIJS MARHILEVIČS

ANATOLIJS MARHILEVIČS

Lauksaimnieks

SERGEJS ŠAPOVALOVS

SERGEJS ŠAPOVALOVS

Ārsts, ķirurgs Rēzeknes un P.Stradiņa slimnīcās

AIGARS TRUŠELIS

AIGARS TRUŠELIS

Lauksaimnieks

IVARS GRIĶIS

IVARS GRIĶIS

Uzņēmējs, SIA «Thermo Skylight Systems» valdes loceklis

DMITRIJS LUKAŠENOKS

DMITRIJS LUKAŠENOKS

Uzņēmējs, SIA «LAT COSMETICS» direktors

JANĪNA KURSĪTE

JANĪNA KURSĪTE

Lauksaimniece

JĀNIS ZAKARĪTS

JĀNIS ZAKARĪTS

Skolotājs, Balvu valsts ģimnāzija

SANTA JELINSKA

SANTA JELINSKA

AS «Moda kapitāls» Jēkabpils filiāles vadītāja

EINĀRS BISTROVS

EINĀRS BISTROVS

Programmētājs, SIA «MIDIS»

STAŅISLAVS ANČEVSKIS

STAŅISLAVS ANČEVSKIS

Klientu apkalpošanas speciālists uzņēmumā «Sitel Polska»

JĀNIS URBĀNS

JĀNIS URBĀNS

Jurists, IT konsultants

INESE SILIŅA-PETROVA

INESE SILIŅA-PETROVA

SIA «Evanagro» valdes locekle

VLADISLAVS ČERŅAVSKIS

VLADISLAVS ČERŅAVSKIS

Uzņēmējs, SIA «VLADAS 1» valdes priekšsēdētājs

15. saraksts: Zemgale
Ralfs Nemiro

Ralfs Nemiro

KPV LV valdes loceklis, Ekonomikas ministrs, jurists.

KASPARS ĢIRĢENS

KASPARS ĢIRĢENS

Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts

AIVARS GEIDĀNS

AIVARS GEIDĀNS

Jelgavas novada domes deputāts

LAURIS ZĪVERTS

LAURIS ZĪVERTS

Jelgavas pilsētas domes deputāts

SANDIS ĢIRĢENS

SANDIS ĢIRĢENS

Zvērināts advokāts

IVETA ZIEMELE

IVETA ZIEMELE

Dienas centra vadītāja, Lapmežciema pagasta pārvalde

JĀNIS VITENBERGS

JĀNIS VITENBERGS

Lielo klientu pārdošanas daļas vadītājs, SIA «LIETAS MD»

DĀVIS REINBERGS

DĀVIS REINBERGS

SIA «ALVIMA» loģistikas speciālists

SVETLANA IFTODIJA

SVETLANA IFTODIJA

Māmiņu biedrības «ATSPULGS» valdes priekšsēdētāja

JURĢIS MIEZAINIS

JURĢIS MIEZAINIS

SIA «Jelgavfarm» komercdarbības speciālists

KRISTĪNE MAKSIMOVA

KRISTĪNE MAKSIMOVA

SIA «VILAG» biroja administratore

JĀNIS BERGMANIS

JĀNIS BERGMANIS

Uzņēmējs, SIA «Zaļš auto» valdes priekšsēdētājs

ANITA GEIDĀNE

ANITA GEIDĀNE

Biedrības «Dziesmu vācelīte» vadītāja

ROBERTS VĪBĀNS

ROBERTS VĪBĀNS

AS «Latvenergo» informācijas sistēmu inženieris

JĀNIS ANDERSONS

JĀNIS ANDERSONS

SIA «BIO Dārzs» mārketinga nodaļas vadītājs

EDGARS STAŅĶIS

EDGARS STAŅĶIS

Pašnodarbinātais

MĀRIS FELDMANIS

MĀRIS FELDMANIS

Uzņēmējs, mežsaimniecības īpašnieks

Miks Vizbulis

Miks Vizbulis

KPV LV valdes loceklis,
uzņēmējs, fonda «Daugavas Vanagi» valdes loceklis

PARTIJA

KAM PIEDER VALSTS?
Mēs ticam, ka Latvijas tauta ir spējīga atbrīvoties no padomju mantojuma radītajām sekām un politikā jānāk jauniem cilvēkiem. Cilvēkiem, kuri spēs efektīvak pārvaldīt šo valsti nekā to dara šī brīža varas politiķi.

ZIEDO!

ATBALSTI mūsu idejas UN ZIEDO!

Katru piecīti mēs liksim lietā, lai popularizētu mūsu idejas un panāktu to, ka mūsos ieklausās.
Tādēļ jebkura apjoma ziedojums mums būs LIELS ATBALSTS.

Veicot ziedojumu lūgums norādīt:

Ziedojuma saņēmējs:
Politiskā partija “KPV LV”
Reģ. nr. 40008253188
LV93HABA0551042130681;
Maksājuma mērķis:
“Ziedojums”
Vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas
adrese (šo datu nepieciešamība ir noteikta likumā);

Svarīgi:

  • anonīmi ziedojumi ir aizliegti;
  • nav atļauts veikt ziedojumus trešo pušu vārdā;
  • ziedot var tikai fiziskas personas;
  • ziedojuma apmērs vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst
    pārsniegt 50 minimālo mēnešalgu apmēru (2017. gada – 19 000 EUR).

Ziedojumu iespējams iemaksāt jebkurā bankā vai internetbankā.

Swedbank logo Citadele logo Norvik Banka logo Luminor logo SEB logo

ATBALSTI!

Aicinām paust savu atbalstu KPV vīzijai un aktivitātēm, lejupielādējot failu T krekla apdrukai vai mašīnas uzlīmes izgatavošanai!